Top posters
QuocCuong (3643)
 
dangminh_bn8x (722)
 
dunglana (657)
 
ugly_ogre (566)
 
cuclady (527)
 
xuanxemay (457)
 
comet (411)
 
doanngocbien (369)
 
kid_kid (341)
 
pro_fifaonline (324)
 

Đăng Nhập

Quên mật khẩu

Thống Kê
Hiện có 2 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 2 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 117 người, vào ngày 06/08/17, 06:42 pm
Statistics
Diễn Đàn hiện có 11124 thành viên
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: hung sơn

Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 15148 in 2284 subjects
Cấu Trúc Diễn Đàn
Chọn phần muốn đến :

41ccm5.forumvi.com

THÔNG BÁO
   Mới gia nhập
   Giới thiệu về Diễn Đàn
   Quy định phân cấp bậc
HỌC LẠI - HỌC VÉT

KHO TÀI LIỆU
Điểm Học TậpHọc Tiếng AnhThông Tin Thành Viên
Góp ý cho Diễn Đàn

Các chức năng Upload hay dùng, không cần tài khoản, thao tác nhanh chóng :
Upload Ảnh
Upload dữ liệu


Liên hệ trực tiếp !

Latest topics
» khi tien ren dùng sơ đồ chống tâm+ tốc thì nhất thiết phải dùng tốc đầu cong không?
by phuc phuc 22/12/15, 05:55 pm

» Anh em bảo vệ rồi thì chia sẻ câu hỏi nhé !
by phuc phuc 22/12/15, 05:36 pm

» Đồ Gá - Bài tập tính lực kẹp
by danchoi11x 16/12/15, 12:10 am

» KHO TÀI LIỆU ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY
by phuc phuc 09/12/15, 05:54 pm

» Dành cho người mới gia nhập Forum !
by letuan123 17/11/15, 04:16 pm

» xin phao đồ án công nghệ chế tạo máy
by luongvanhiep94 20/10/15, 03:41 pm

» a nao có đồ án công nghệ ctm dang truc ko?
by tdlvnbk 02/10/15, 07:31 pm

» Chatting in foreign languages, only 4eign languages are allowed here!
by dinhcock 01/10/15, 11:09 pm

» Tổng hợp phao đồ án Công nghệ chế tạo máy !
by nguyenhuutrancan 25/09/15, 03:36 pm

» Giải quyết triệt đề vấn đề lỗi FONT chữ trong word !
by giapbat444 01/07/15, 07:35 am

» bảo vệ mắt bạn khi soạn thảo!!
by giapbat444 01/07/15, 07:30 am

» Viết đơn xin việc - điểm yếu của bạn là gì ?
by catbuiland 27/06/15, 03:14 pm

» Xin đồ án thiết kế bánh răng nghiêng trong hộp giảm tốc
by tuannguyen1988 24/06/15, 09:20 am

» Anh chi nao pro ve giup em do gá nc khoan khoet lo phi 25 với...học môn công nghê ma thầy làm khó quá...em xin cam ơn va hậu tạ
by manhchoet 16/06/15, 09:07 pm

» Cách Tính toán lượng dư theo giáo sư Kôvan đề xuất??
by takasia 03/06/15, 08:01 am

» các từ xin chaò
by yoshiko 30/05/15, 04:17 pm

» bảng chữ cái
by hotien217 30/05/15, 04:14 pm

» Cung cấp đồ Gá, khuôn mẫu, giá kệ, xe đẩy
by giacongcokhiSamnon 23/05/15, 03:12 pm

» help
by binhnguyen 21/04/15, 09:34 am

» ầdg
by binhnguyen 21/04/15, 07:40 am

» Xin đồ án chế tạo máy: Thân Hộp giảm tốc 2 cấp khai triển (cấp chậm)
by boy_funny 19/04/15, 08:15 pm

» Mặt Cầu Lõm
by tvthanh.daklak 14/04/15, 01:39 pm

» Máy cưa đĩa bán tĩnh
by hientb1991ht 13/04/15, 02:57 pm

» đồ gá doa
by dangquyet 26/03/15, 10:56 pm

» tính sai số chuẩn đò gá
by nguyencongnam03 11/03/15, 01:42 pm

» xin đồ án máy công cụ
by trinhcong 02/03/15, 08:41 am

» Phần mềm mô phỏng gia công CNC cực độc
by cuong78917 04/02/15, 08:50 pm

» Tổng hợp phao đồ án Dụng cụ cắt - ĐA DCC
by helloweenvn 04/01/15, 10:39 am

» do an robocon
by dinhtuan12cdt 10/11/14, 12:13 am

» giúp e bài này với các anh ơi
by boy_funny 27/10/14, 11:09 pm

Cấp Bậc
Đánh giá theo số lượng bài viết

1 Tân binh 0
2 Binh nhì 5
3 Hạ sĩ 10
4 trung sĩ 15
5 Thượng sĩ 40
6 Chuẩn úy 100
7 thiếu úy 200
8 Trung úy 350
9 Thượng úy 550
10 Đại úy 750
11 Thiếu tá 1100
12 Trung tá 1400
13 Thượng tá 1700
14 Đại tá 2000
15 Thiếu Tướng 2300
16 Trung Tướng 2600
17 Thượng Tướng 3000
18 Đại Tướng 3500

Xem chi tiết.
Chú ý khi Download !
Cần đăng nhập mới thấy link !
Sau khi click link download, bạn sẽ chuyển sang trang quảng cáo trung gian, bạn hãy ấn vào SKIP AD để tiếp tục down (ở trên cùng bên phải) - Xin cảm ơn !

kho do an ne

Go down

kho do an ne

Bài gửi by cd50ck3 on 13/11/11, 01:47 am

bvBOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT
BOÄ MOÂN: CHEÁ TAÏO MAÙY
ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC
COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
Ñeà taøi: Thieát Keá Quy Trình Coâng Ngheä Gia Coâng Giaù Ñôõ Maùy Deät
GVHD : TRAÀN. CHÍ. THIEÂN
SVTH : HUYØNH NGOÏC CHUNG
MSSV : 04703008
NGAØNH : CHEÁ TAÏO MAÙY
NAÊM HOÏC : 2006 – 2007BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phaïm kyõ Thuaät Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc
------------------------------ ---------------------------
KHOA CÔ KHÍ MAÙY – BOÄ MOÂN CHEÁ TAÏO MAÙY
NHIEÄM VUÏ ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
Hoï vaø teân : HUYØNH. NGOÏC. CHUNG MSSV : 04703008
Ngaønh : CHEÁ TAÏO MAÙY Nieân khoùa : 2004-2007
Teân ñeà taøi : Thieát keá quy trình coâng ngheä gia coâng chi tieát : GIAÙ ÑÔÕ MAÙY DEÄT
I. Soá lieäu cho tröôùc :
- Saûn luôïng : 100.000 chieác/naêm
- Ñieàu kieän thieát bò : töï choïn
II.Noäi dung thieát keá:
- Nghieân cöùu chi tieát gia coâng : Chöùc naêng laøm vieäc, tính coâng ngheä trong keát caáu vaø xaùc ñònh daïng saûn xuaát.
- Choïn phoâi vaø phöông phaùp taïo phoâi, tra löôïng dö gia coâng cho caùc beà maët gia coâng.
- Laäp tieán trình coâng ngheä : Thöù töï gia coâng, gaù ñaët, so saùnh caùc phöông aùn, choïn phöông aùn hôïp lyù.
- Thieát keá nguyeân coâng:
+ Choïn maùy
+ Veõ sô ñoà gaù ñaët coù kyù hieäu vò, keïp chaët, duïng cuï caét ôû vò trí cuoái cuøng, chæ roõ phöông chieàu cuûa caùc chuyeån ñoäng. Ghi kích thöôùc, ñoä boùng, dung sai cuûa caùc nguyeân coâng ñang thöïc hieän.
+ Trình baøy caùc böôùc: Choïn dao ( loaïi dao vaø vaät lieäu laøm dao), tra cheá ñoä caét: n, s, t vaø tính thôøi gian gia coâng cô baûn cho töøng böôùc coâng ngheä.
- Tính löôïng dö gia coâng cho:
- Tính toaùn cheá ñoä caét cho nguyeân coâng thieát keá ñoà gaù :
- Thieát keá ñoà gaù
Veõ sô ñoà nguyeân lyù cho ñoà gaù. Choïn keát caáu ñoà gaù vaø trình baøy nguyeân lyù laøm vieäc cuûa ñoà gaù.
Tính löïc keïp caàn thieát, löïc keïp cuûa cô caáu keïp.
Tính sai soá chuaån vaø so saùnh vôùi dung sai cuûa nguyeân coâng ñang thöïc hieän treân ñoà gaù.
Tính söùc beàn cho caùc chi tieát chòu löïc.
1. Caùc baûn veõ:
- Baûn veõ chi tieát : Taám tröôït ñaàu baøo 1 baûn khoå giaáy A3
- Baûn veõ chi tieát loàng phoâi : 1 baûn khoå giaáy A3
- Taäp baûn veõ sô ñoà nguyeân coâng : 6 baûn khoå giaáy A3
- Baûn veõ thieát keá ñoà gaù: 1 baûn khoå giaáy A1
2. Ngaøy giao nhieäm vuï:
3. Ngaøy hoaøn thaønh nhieäm vuï:
4. Giaùo vieân höôùng daãn: TRAÀN. CHÍ. THIEÂN
Chuû nhieäm moân Giaùo vieân höôùng daãn

Kyù teân Kyù teân

LÔØI NOÙI ÑAÀU
Ñoà aùn moân hoïc laø moät coâng trình nghieân cöùu vaø saùng taïo trong phaïm vi cuûa ngaønh hoïc cuûa quaù trình hoïc taäp nhaèm söû duïng voán kieán thöùc ñaõ coù ñeå hoaøn thaønh moät coâng vieäc trong phaïm vi cuûa ngaønh hoïc.
Nhö chuùng ta ñaõ bieát, vaán ñeà maø nhaø saûn xuaát quan taâm nhaát ñoái vôùi saûn phaåm cuûa mình laø: naêng suaát – chaát löôïng – giaù thaønh. Trong ngaønh cô khí cheá taïo maùy noùi rieâng, coù theå xem qui trình coâng ngheä gia coâng cô laø yeáu toá aûnh höôûng raát lôùn ñeán naêng suaát – chaát löôïng – giaù thaønh, moät qui trình coâng ngheä gia coâng hôïp lyù cuûa moät chi tieát seõ ruùt ngaén ñöôïc thôøi gian gia coâng vaø ñaûm baûo ñöôïc chaát löôïng saûn phaåm theo yeâu caàu töø ñoù giaûm ñöôïc giaù thaønh.
Cuøng vôùi söï phaùt trieån vöôït baäc cuûa khoa hoïc kyõ thuaät, cuøng vôùi söï ñoøi hoûi veà maãu maõ ña daïng phong phuù, thuùc ñaåy ngöôøi thieát keá caøng ngaøy caøng nhaïy beùn hôn, song song vôùi ñieàu naøy, hieän nay coù raát nhieàu phöông phaùp gia coâng, ñaëc bieät laø maùy töï ñoäng, maùy ñieäu khieån baèng chöông trình soá. Tuy nhieân vôùi ñieàu kieän kinh teá nöôùc ta hieän nay thì nhöõng phöông phaùp gia coâng ñoù chöa ñöôïc phoå bieán. Do ñoù ñeå phuø hôïp vôùi ñieàu kieän cuûa ngaønh cô khí nöôùc ta noùi rieâng, ñoà aùn moân Coâng Ngheä Cheá Taïo Maùy ñaõ thieát keá qui trình coâng ngheä gia coâng theo phöông phaùp coå ñieån. Caên cöù vaøo yeâu caàu kyõ thuaät vaø hieäu quaû kinh teá, ñoà aùn naøy ñaõ ñeà nghò moät trong nhöõng qui trình coâng ngheä toái öu nhaát ñeå gia coâng hoaøn chænh chi tieát.
Vieäc quyeát ñònh söû duïng caùc phöông aùn toái öu cuûa qui trình coâng ngheä vaø toái öu veà kyõ thuaät theo ñuùng yeâu caàu kyõ thuaät cuûa chi tieát giuùp cho sinh vieân oân laïi nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc veà choïn tieán trình coâng ngheä toái öu, tính cheá ñoä caét, choïn chuaån, sai soá chuaån, tính löôïng dö gia coâng… vaø nhöõng kieán thöùc naøy ñöôïc vaän duïng moät caùch ñuùng ñaén vaø phuø hôïp döôùi söï höôùng daãn cuûa giaùo vieân.
Ñaây laø laàn ñaàu tieân em laøm quen vôùi moân ñoà aùn Coâng ngheä cheá taïo maùy coù noäi dung vaø kieán thöùc raát nhieàu neân coù nhieàu thieáu soùt trong suoát quaù trình thöïc hieän do ñoù em raát mong ñöôïc söï höôùng daãn taän tình cuûa thaày coâ vaø yù kieán ñoùng goùp cuûa caùc baïn.
Cuoái cuøng em xin chaân thaønh ghi ôn söï daãn daét, chæ baûo taän tình cuûa thaày Traàn Chí Thieân vaø thö vieän Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phaïm Kyõ Thuaät ñaõ giuùp ñôõ em hoaøn thaønh ñoà aùn naøy.
CHÖÔNG I
PHAÂN TÍCH CHI TIEÁT GIA COÂNG VAØ XAÙC ÑÒNH DAÏNG SAÛN XUAÁT
1.1 Phaân tích chöùc naêng vaø ñieàu kieän laøm vieäc cuûa chi tieát

- Teân chi tieát: Giaù ñôõ truïc.
- Coâng duïng vaø ñieàu kieän laøm vieäc cuûa chi tieát gia coâng:
Giaù ñôõ truïc laø chi tieát ñöôïc ñeå ñôõ caùc chi tieát, naèm ôû döôùi caùc chi tieát maùy nhaèm giaûm söï tieáp xuùc cuûa chi tieát vaø ñaûm baûo ñöôïc ñieàu kieän laøm vieäc cuûa maùy moùc . Trong quaù trình laøm vieäc giaù ñôõ chòu rung ñoäng nen caàn gia coâng caùc loã coù ñoä chính xaùc vaø ñoä ñoàng taâm giöõa caùc truïc cao.
-Vaät lieäu vaø cô tính yeâu caàu: Vaät lieäu ñeå cheá taïo chi tieát daïng hoäp thöôøng laø gang xaùm, theùp ñuùc, hôïp kim nhoâm vaø nhöõng theùp taám haøn. Nhöng ñoái vôùi giaù ñôõ truïc vaø ñieàu kieän kinh teá, kyõ thuaät thì ta choïn vaät lieäu laø gang xaùm(GX 15-32) vì noù coù caùc ñaëc ñieåm sau: (theo saùch kim loaïi hoïc vaø nhieät luyeän)
+ laø giaù trò nhoû nhaát cuûa ñoä beàn keùo.
+ laø giaù trò nhoû nhaát cuûa ñoä beàn uoán.
+ Laø giaù trò nhoû nhaát cuûa ñoä beàn neùn.
+ laø ñoä cöùng cuûa gang xaùm.
+ Gang xaùm laø hôïp kim saét vôùi cacbon vaø coù chöùa moät soá nguyeân toá khaùc nhö (0,54,5)%Si, (0,40,6)%Mn, 0,8%P, 0,12%S, ngoaøi ra coøn coù theâm Cr, Cu, Ni, Al…
+ Gang xaùm coù ñoä beàn neùn cao chòu maøi moøn, trong gang khoâng coù Xeâmatic töï do maø chæ coù Graphit tính ñuùc toát, gia coâng cô deã, nheï, reû vaø giaûm rung ñoäng.

1.2 Phaân tích tính coâng ngheä trong keát caáu cuûa chi tieát

-Phaân tích yeâu caàu kyõ thuaät:
Ta caàn quan taâm ñeán caùc yeâu caàu kyõ thuaät sau:
- Veà kích thöôùc:
+250,05, coù dung sai loã laø H7.
+100,05, coù dung sai loã laø H7.
Veà ñoä nhaün cuûa beà maët gia coâng:
+ Maët truï trong cuûa caùc loã coù ñöôøng kính , 250,05 , 100,05 coù ñoä nhaùm beà maët laø RZ20 .
+ Ñoä nhaùm cuûa caùc beà maët ñöôïc gia coâng laø RZ40ø .
Chi tieát giaù ñôõ truïc ñöôïc cheá taïo baèng phöông phaùp ñuùc töø gang xaùm. Quaù trình ñuùc khoâng phöùc taïp, nhöng caàn hai maët phaân caùch ñeå deã thaùo chi tieát sau khi ñuùc vaø deã phaù khuoân caùt. Chi tieát naøy ta coù kích thöôùc daøi nhaát140 mm. Veà tính coâng ngheä trong keát caáu khi gia coâng cô thì chi tieát coù nhöõng nhöôïc ñieåm sau: phaàn trong cuûa loã 25 khoâng ñeàu neân khi gai coâng ta gaëp phaûi tröôøng hôïp löïc caét khoâng ñeàu. Vì theá ta coù theå duøng baïc daãn höôùng nhaèm coá ñònh phöông cuûa löïc caét neân cuõng khoâng thay ñoåi gì ñeán chi tieát gia coâng. Caùc beà maët coøn laïi thì khoâng coù vaán ñeà gì khoù khaên khi gia coâng ñeå ñaït ñöôïc ñoä boùng vaø ñoä chính xaùc.

1.3 Xaùc ñònh daïng saûn xuaát
-Trong cheá taïo maùy ngöôøi ta phaân bieät ba daïng saûn xuaát :
• Saûn xuaát ñôn chieác.
• Saûn xuaát haøng loaït (lôùn, vöøa, nhoû).
• Saûn xuaát haøng khoái.
-Moãi daïng saûn xuaát coù nhöõng ñaëc ñieåm rieâng, phuï thuoäc vaøo nhieàu yeáu toá khaùc nhau, tuy nhieân ôû ñaây chuùng ta khoâng ñi saâu vaøo nghieân cöùu nhöõng ñaëc ñieåm cuûa töøng daïng saûn xuaát maø chæ nghieân cöùu phöông phaùp tính toaùn.
-Muïc ñích: xaùc ñònh hình thöùc toå chöùc saûn xuaát (ñôn chieác, haøng loaït nhoû, haøng loaït vöøa, haøng loaït lôùn hay haøng khoái) ñeå töø ñoù caûi thieän tính coâng ngheä cuûa chi tieát, choïn phöông phaùp cheá taïo phoâi, choïn thieát bò coâng ngheä hôïp lyù cho vieäc gia coâng chi tieát.
-Caùc yeáu toá phuï thuoäc:
+ Saûn löôïng cheá taïo.
+ Khoái luôïng chi tieát
+ Nhòp saûn xuaát.
1.Saûn luôïng chi tieát caàn cheá taïo trong moät naêm:

Trong ñoù:
- N0 = 100.000 chieác/naêm, laø soá saûn phaåm trong moät naêm theo ñeà baøi yeâu caàu.
- m = 1: soá löôïng chi tieát nhö nhau trong moät saûn phaåm.
-  = 3-5%: số lượng sản phẩm dự phoøng do sai hỏng phôi gaây ra ,chọn =4%.
- =5-7%: số lượng sản phẩm dự tröõ do hỏng hoùc vaø phế phẩm trong quaù trình gia coâng cô,chọn  =6%

N= 100100 Chi tieát/naêm

-Khoái löôïng chi tieát:
V1 = 22 x 50 x 91 = 100100 mm3
V2 = 28 x 5 x 50 = 7000 mm3
V3 = 22 x 3,14 x 25 x 4 = 6908 mm3
V4 = 17 x 5 x 50 = 4200 mm3
V5 = 49 x 50 x 38 = 93100 mm3
V6 = 4 x 3,14 x 38 = 477 mm3
V7 = 5 x 28 x 20 = 2800 mm3
V8 = 33 x 3,14 x 600,25 = 62198 mm3
V9 = 12,52 x 33 x 3,14 = 16190 mm3
Coäng tröø caùc khoái laïi vôùi nhau ta ñöôïc:
V = 201819 mm3 = 0,2 dm3
Khoái löôïng cuûa chi tieát laø:
M=*V
Vôùi  khoái löôïng rieâng cuûa chi tieát:
gang xaùm = 6,8 kg/dm3
M=6,8 x 0,2 = 1,3 kg
Theo baûng 2, taøi lieäu [1] trang 13, vôùi löôïng saûn xuaát 100100 chi tiết/naêm vaø khoái löôïng chi tieát laø 1,3 Kg  Ta ñöôïc daïng saûn xuaát laø: Haøng khoái.CHÖÔNG III: CHOÏN PHOÂI VAØ PHÖÔNG PHAÙP TAÏO PHOÂI
3.1 Daïng phoâi:
-Trong gia coâng cô khí caùc daïng phoâi coù theå laø: phoâi ñuùc, reøn, daäp, caùn.
-Xaùc ñònh loaïi vaø phöông phaùp cheá taïo phoâi phaûi nhaèm muïc ñích baûo ñaûm hieäu quaû kinh teá – kyõ thuaät chung cuûa quy trình cheá taïo chi tieát, ñoàng thôøi toång phí toån cheá taïo chi tieát keå töø coâng ñoaïn cheá taïo phoâi cho tôùi coâng ñoaïn gia coâng chi tieát phaûi thaáp nhaát.
-Khi xaùc ñònh loaïi phoâi vaø phöông phaùp cheá taïo phoâi cho chi tieát ta caàn phaûi quan taâm ñeán ñaëc ñieåm veà keát caáu vaø yeâu caàu chòu taûi khi laøm vieäc cuûa chi tieát (hình daïng, kích thöôùc, vaät lieäu, chöùc naêng, ñieàu kieän laøm vieäc…)
-Saûn löôïng haøng naêm cuûa chi tieát
-Ñieàu kieän saûn xuaát thöïc teá xeùt veà maët kyõ thuaät vaø toå chöùc saûn xuaát (khaû naêng veà trang thieát bò, trình ñoä kyõ thuaät cheá taïo phoâi…)
-Maëc khaùc khi xaùc ñònh phöông aùn taïo phoâi cho chi tieát ta caàn quan taâm ñeán ñaëc tính cuûa caùc loaïi phoâi vaø löôïng dö gia coâng öùng vôùi töøng loaïi phoâi. Sau ñaây laø moät vaøi neùt veà ñaëc tính quan troïng cuûa caùc loaïi phoâi thöôøng ñöôïc söû duïng:
° Phoâi ñuùc:
Khaû naêng taïo hình vaø ñoä chính xaùc cuûa phöông phaùp ñuùc phuï thuoäc vaøo caùch cheá taïo khuoân, coù theå ñuùc ñöôïc chi tieát coù hình daïng töø ñôn giaûn ñeán phöùc taïp (chi tieát cuûa ta coù hình daïng khaù phöùc taïp). Phöông phaùp ñuùc vôùi caùch laøm khuoân theo maãu goã hoaëc döôõng ñôn giaûn cho ñoä chính xaùc cuûa phoâi ñuùc thaáp. Phöông phaùp ñuùc aùp löïc trong khuoân kim loaïi cho ñoä chính xaùc vaät ñuùc cao. Phöông phaùp ñuùc trong khuoân caùt, laøm khuoân thuû coâng coù phaïm vi öùng duïng roäng, khoâng bò haïn cheá bôûi kích thöôùc vaø khoái löôïng vaät ñuùc, phí toån cheá taïo phoâi thaáp, tuy nhieân naêng suaát khoâng cao. Phöông phaùp ñuùc aùp löïc trong khuoân kim loaïi coù phaïm vi öùng duïng heïp hôn do bò haïn cheá veà kích thöôùc vaø khoái löôïng vaät ñuùc, phí toån cheá taïo khuoân cao vaø giaù thaønh cheá taïo phoâi cao, tuy nhieân phöông phaùp naøy laïi coù naêng suaát cao thích hôïp cho saûn suaát haøng loaït, haøng khoái.
=>Chi tieát giaù daãn höôùng coù hình daïng khaù phöùc taïp vaø coù moät soá maët coù ñoä chính xaùc kích thöôùc khaù cao (caáp 7-Cool,
Ngoaøi ra trong thöïc teá saûn xuaát ngöôøi ta coøn duøng phoâi haøn nhöng ôû quy moâ saûn xuaát nhoû ñôn chieác.
- Choïn phoâi:
Döïa vaøo ñaëc ñieåm cuûa caùc phöông phaùp taïo phoâi ôû treân, ta choïn phöông phaùp ñuùc vì:
Giaù thaønh cheá taïo vaät ñuùc reû
Thieát bò ñaàu tö ôû phöông phaùp naøy töông ñoái ñôn giaûn, cho neân ñaàu tö thaáp.
Phuø hôïp vôùi saûn xuaát haøng loaït, ñoä nhaùm beà maët, ñoä chính xaùc sau khi ñuùc coù theå chaáp nhaän ñeå coù theå tieáp tuïc gia coâng tieáp theo.
-Phöông phaùp cheá taïo phoâi:
Trong ñuùc phoâi coù nhöõng phöông phaùp sau:
1) Ñuùc trong khuoân caùt –maãu goã:
Chaát löôïng beà maët vaät ñuùc khoâng cao, giaù thaønh thaáp, trang thieát bò ñôn giaûn, thích hôïp cho daïng saûn xuaát ñôn chieác vaø loaït nhoû.
Loaïi phoâi naøy coù caáp chính xaùc IT16  IT17.
Ñoä nhaùm beà maët: Rz=160m.
=> Phöông phaùp naøy cho naêng suaát trung bình, chaát löôïng beà maët khoâng cao, gaây khoù khaên trong caùc böôùc gia coâng tieáp theo.
2) Ñuùc trong khuoân caùt – maãu loaïi:
Neáu coâng vieäc laøm khuoân ñöôïc thöïc hieän baèng maùy thì coù caáp chính xaùc khaù cao, giaù thaønh cao hôn so vôùi ñuùc trong khuoân caùt – maãu goã, vì giaù taïo khuoân cao.
Caáp chính xaùc cuûa phoâi: IT15  IT16.
-Ñoä nhaùm beà maët: Rz=80m.=> Chaát löôïng beà maët cuûa chi tieát toát hôn phöông phaùp ñuùc vôùi maãu goã, ñuùc ñöôïc caùc chi tieát coù hình daïng phöùc taïp, naêng suaát phuø hôïp vôùi daïng saûn xuaát loaït vöøa vaø lôùn.
3) Ñuùc trong khuoân caùt - loõi caùt:
Do chi tieát coù loõi khoâng ruùt ñöôïc neân ta phaûi duøng loõi baèng caùt ñeå phaù loõi laáy chi tieát. Neáu laøm khuoân, loõi baèng tay thì cho ta chaát löôïng beà maët thaáp, ñeå khaéc phuïc nhöôïc ñieåm naøy ta laøm khuoân vaø loõi baèng maùy laøm cho vaät ñuùc coù caáp chính xaùc khaù cao; giaù thaønh cao hôn vaø giaù taïo khuoân vaø loõi cao, chæ söû duïng moät laàn.
Caáp chính xaùc cuûa phoâi: IT15  IT16.
Ñoä nhaùm beà maët: Rz=80m chaát löôïng beà maët cao hôn phöông phaùp ñuùc vôùi maãu goã, töông ñöông vôùi ñuùc khuoân caùt maãu kim loaïi, vì theá ñuùc ñöôïc caùc chi tieát coù hình daùng phöùc taïp vaø loõi coù theå phaù boû.
4) Ñuùc trong khuoân kim loaïi:
Ñoä chính xaùc cao, giaù thaønh ñaàu tö thieát bò lôùn, phoâi coù hình daùng gaàn gioáng vôùi chi tieát neân löôïng dö nhoû, tieát kieäm ñöôïc vaät lieäu nhöng giaù thaønh saûn phaåm cao.
Caáp chính xaùc cuûa phoâi: IT14  IT15.
Ñoä nhaùm beà maët: Rz=40m.
=>Phöông phaùp naøy cho naêng suaát cao, ñaëc tính kyõ thuaät cuûa chi tieát toát nhöng giaù thaønh cao neân khoâng phuø hôïp vôùi tính kinh teá trong saûn suaát loaït vöøa.
5) Ñuùc ly taâm:
Loaïi naøy chæ phuø hôïp vôùi chi tieát daïng troøn xoay, roãng, ñoái xöùng, ñaëc bieät laø caùc chi tieát hình oáng hay hình xuyeán.
Khoù nhaän ñöôïc ñöôøng kính loã beân trongvaät ñuùc chính xaùc vì khoù ñònh ñöôïc löôïng kim loaïi roùt vaøo khuoân chính xaùc
Chaát löôïng beà maët trong vaät ñuùc keùm (ñoái vôùi vaät ñuùc troøn xoay) vì chöùa nhieàu taïp chaát vaø xæ.
6) Ñuùc aùp löïc:
Duøng aùp löïc ñeå ñieàn ñaày kim loaïi trong loøng khuoân
Hôïp kim ñeå ñuùc döôùi aùp löïc thöôøng laø hôïp kim Thieác, Chì, Keõm, Mg, Al,Cu.
Ñuùc döôùi aùp löïc duøng ñeå cheá taïo caùc chi tieát phöùc taïp nhö voû bôm xaêng, daàu, naép buoàng eùp, van daãn khí…
Trang thieát bò ñaét neân giaù thaønh saûn phaåm cao. Ñaëc tính kyõ thuaät toát nhöng ñoái vôùi daïng saûn suaát loaït vöøa thì hieäu quaû kinh teá khoâng cao.
7) Ñuùc trong khuoân voû moûng:
Laø daïng ñuùc trong khuoân caùt nhöng thaønh khuoân moûng chöøng 6-8mm
Coù theå ñuùc ñöôïc gang , theùp, kim loaïi maøu nhö khuoân caùt, khoái löôïng vaät ñuùc ñeán 100 kg
Duøng trong saûn xuaát loaït lôùn vaø haøng khoái.
-Keát luaän:
Vôùi nhöõng yeâu caàu cuûa chi tieát ñaõ cho, tính kinh teá cuõng nhö daïng saûn xuaát vaø phuø hôïp vôùi ñieàu kieän kyõ thuaät ta seõ choïn phöông phaùp cheá taïo phoâi ñuùc trong khuoân caùt – loõi caùt, laøm khuoân baèng maùy.
Phoâi ñuùc ñaït caáp chính xaùc laø II.
+Caáp chính xaùc kích thöôùc IT15  IT16.
Ñoä nhaùm beà maët: Rz=80m.
3.2. Baûn veõ loøng khuoân :

3.3.Ñaùnh soá caùc beà maët gia coâng
3.4.Xaùc ñònh löôïng dö gia coâng:

1.
Chi tieát ñöôïc cheá taïo baèng gang xaùm, ñöôïc ñuùc trong khuoân kim loaïi laøm khuoân baèng maùy, maët phaân khuoân naèm ngang.
Löôïng dö maët trong Þ25: 1mm.
Löôïng dö maët treân : 3mm.
Löôïng dö maët döôùi vaø hai maët beân :2,5mm
(tra baûng 3-94 saùch soå tay CNCTM I trang 252)
Goùc nghieâng thoaùt khuoân :30.


CHÖÔNG IV: CHOÏN PHÖÔNG PHAÙP GIA COÂNG VAØ LAÄP QUI TRÌNH COÂNG NGHEÄ
I/Phöông aùn 1:
NC Noäi dung Ñònh vò Keïp chaët
1 Phay maët phaúng ñaùy

-Choát tyø:1 BTD
-Maët phaúng ñaùy: 3 BTD
-Maët phaúng beân: 2 BTD

Keïp baèng ren lieân ñoäng
2 Phay maët phaúng treân.
-Maët phaúng ñaùy: 3 BTD
-Maët beân traùi: 2BTD
-Choát tyø:1 BTD

Keïp baèng ren
lieân ñoäng
3 Phay 2 maët phaúng beân.

-Maët ñaùy : 3 BTD
-Choát tyø: 1 BTD


Keïp baèng ren
lieân ñoäng
4 Khoeùt – doa loã 25+0.05-Maët ñaùy : 3 BTD
-Choát tyø: 1 BTD
-Maët phaúng beân: 2 BTD


Keïp baèng ren
lieân ñoäng
5 Khoan – taroâ loã M8

-Maët ñaùy : 3 BTD
-Maët phaúng beân: 2BTD
-Choát traùm :1 BTD


Keïp baèng ren
lieân ñoäng
6 Khoan-taroâ loã M10


-Maët ñaùy : 3 BTD
-Maët phaúng beân : 2BTD
-Choát traùm :1 BTD
Keïp baèng ren
lieân ñoäng
7 Khoan-doa 4loã 10.


-Maët ñaùy : 3 BTD
-Maët phaúng beân: 2BTD
-Choát traùm :1 BTD


Keïp baèng ren
lieân ñoäng
II/Phöông aùn 2:

NC Noäi dung Ñònh vò Keïp chaët
1 Phay maët phaúng ñaùy


-Choát tyø:1 BTD
-Maët phaúng ñaùy: 3 BTD
-Maët phaúng beân: 2 BTD

Keïp baèng ren lieân ñoäng

2 Phay maët phaúng treân.

- Maët phaúng ñaùy: 3 BTD
-Maët beân traùi: 2BTD
-Choát tyø:1 BTD

Keïp lieân ñoäng
3 Phay hai maët beân.
-Maët ñaùy : 3 BTD
-Choát tyø: 1 BTD
Keïp lieân ñoäng
4 Khoeùt – doa loã 25+0.05 , khoan –taroâ loã M8-Maët ñaùy : 3 BTD
-Choát tyø: 1 BTD
-Maët phaúng beân: 2 BTDKeïp baèng ren
5 Khoan-taroâ loã M10- Maët ñaùy : 3 BTD
-Maët phaúng beân : 2BTD
-Choát traùm :1

Keïp baèng ren
6 Khoan-doa 4loã 10.-Maët ñaùy : 3 BTD
-Maët phaúng beân: 2BTD
-Choát traùm :1 BTD


Keïp baèng ren
Trong hai phöông aùn ta thaáy phöông aùn 1 coù nhöõng öu ñieåm hôn phöông aùn 2:
- ÔÛ phöông aùn 1 ta phay maët phaúng ñaùy tröôùc duøng laøm chuaån tinh chính ñeå phay caùc maët phaúng tieáp theo, sau ñoù phay maët treân , coøn ôû nguyeân coâng 3 phay moät laàn 2 maët beân tieát kieäm ñöôïc nguyeân coâng vaø cuõng duøng laøm chuaån ñeå gia coâng.
- ÔÛ phöông aùn 2 thì goäp hai nguyeân coâng cuûa phöông aùn 1 do ñoù vieäc thay dao , dung jcuï caét seõ phöùc taïp hôn .
Do ñoù sau khi so saùnh 2 phöông aùn treân ta neân choïn phöông aùn 1 ñeå gia coâng chi tieát
CHÖÔNG V :THIEÁT KEÁ NGUYEÂN COÂNG
Choïn chuaån coâng ngheä
- Chuaån thoâ: Do chi tieát coù daïng hoäp löôïng dö phaân boá ñeàu treân caùc thaønh hoäp neân ta coù theå choïn chuaån thoâ laø caùc beà maët cuûa chi tieát ñeå gia coâng maët ñaùy.
- Chuaån tinh: Duøng beà maët ñaùy laøm chuaån tinh thoáng nhaát cho haàu heát quaù trình thöïc hieän qui trình coâng ngheä.
IV/Nguyeân coâng 1 : Phay maët ñaùy-Maët ñaùy haïn cheá 3 baäc töï do, maët phaúng beân haïn cheá 2 baäc töï do,choát tyø haïn cheá 1 baäc töï do, höôùng löïc keïp töø phaûi sang traùi.
-Maùy phay ñöùng 6H13 coâng suaát cuûa maùy laø Nm= 2,8 Kw
-Choïn dao : dao phay maët ñaàu gaén maûnh hôïp kim cöùng BK6, 75mm
-Löôïng dö gia coâng:phay 2 laàn vôùi löôïng dö Zb=2,5mm,vaø Zb=0,5mm
D = 100
B = 39
d =  32
Z = 10

a/ Böôùc 1: phay thoâ
Chieàu saâu caét t = 2.5mm
-Sz = 0,19 mm/ raêng ( Baûng 5-125,trang 113 saùch STCNCTM II)
=> So = 0,19 x 10 = 1,9 mm/voøng.
-Vaän toác caét tra baûng: Vb= 204 m/phuùt.
-Toác ñoä caét tính toaùn laø : Vtt = Vb.k1.k2.k3.k4
Trong ñoù : (Baûng 5-143, trang 128)
• Heä soá phuï thuoäc vaøo ñoä cöùng cuûa gang k1 = 0,9
• Heä soá phuï thuoäc vaøo chu kyø beàn cuûa dao k2 = 1
• Heä soá phuï thuoäc traïng thaùi cuûa beà maët gia coâng k3=0,75
• Heä soá phuï thuoäc vaøo chieàu roäng phay k4 = 0,89

Vtt =204.0,9.1.0,75.0,89= 122,55 m/ph.
-Soá voøng quay cuûa truïc chính theo tính toaùn laø:
ntt = 390 voøng/phuùt
Theo thuyeát minh maùy, choïn nm = 400 voøng/ phuùt
-Toác ñoä caét thöïc teá:
Vt = 125,6 m/ph
-Löôïng chaïy dao Sp = 1,9.400= 760 mm/phuùt.
-Theo maùy ta laáy Sp = 750 mm/phuùt.
b/Böôùc 2 : Phay tinh caáp 5 .Rz=20
-Chieàu saâu caét t = 0.5 mm
-Sz = 0,19 mm/ raêng ( Baûng 5-125 saùch CNCTM II,trang 113)
=> So = 0,19.10 = 1,9 mm/voøng.
- Caùc thoâng soá khaùc ta laáy theo böôùc 1: Vtt =125,6 m/ph , t=0,5 mm, n = 400 v/ph, Sp = 750 m/ph
Böôùc Maùy Dao t(mm) Sp (mm/p) n(v/p)
Phay thoâ 6H13
Dao phay maët ñaàu 2,5 750 400
Phay tinh 6H13
Dao phay maët ñaàu 0,5 750 400

-Thôøi gian nguyeân coâng : TNC = T0 + TP + TPV + Ttn ( Trang 54 , [2] )
Trong ñoù : T0 laø thôøi gian cô baûn ( Thôøi gian caàn thieát ñeå bieán ñoåi tröïc tieáp hình daïng, kích thöôùc vaø tính chaát cô lyù cuûa chi tieát )
TP laø thôøi gian phuï ( Thôøi gian caàn thieát ñeå ngöôøi coâng nhaân gaù, thaùo chi tieát, môû maùy, choïn cheá ñoä caét, dòch chuyeån uï dao vaø baøn maùy, kieåm tra kích thöôùc cuûa chi tieát,…), TP = 10%T0
TPV laø thôøi gian phuïc vuï choã laøm vieäc bao goàm : thôøi gian phuïc vuï kyõ thuaät (Tpvkt ) ñeå thay ñoåi duïng cuï, söûa ñaù, maøi dao, ñieàu chænh maùy, ñieàu chænh duïng cuï ( Tpvkt = 8%T0 ); thôøi gian phuïc vuï toå chöùc ( Tpvtc ) ñeå tra daàu cho maùy, thu doïn choã laøm vieäc, baøn giao ca kíp ( Tpvtc = 2%T0 )
Ttn laø thôøi gian nghæ ngôi töï nhieân cuûa coâng nhaân ( Ttn = 5%)
Thôøi gian gia coâng cô baûn T0 ñöôïc xaùc ñònh nhö sau:
( Baûng 31, trang 62 64, [2])
L = 140 (mm), L1 = = mm
L2 = (1 6) choïn L2 = 5 mm

i=1 ; S =1,9 mm/vg ; n =400 vg/ph
=>T01 = 0,2 phuùt

L = 140 mm, L1 = = 8,55 mm
L2 = 5 mm
i=1 ; S2=1,9 mm/vg ; n2=400 vg/ph
=>T02 = 0,2 phuùt
=>T0 = = 0,4 phuùt
=>TNC = = 0,5 phuùt

I/Nguyeân coâng 2: Phay maët phaúng treân-Ñònh vò:maët phaúng ñaùy 3 BTD, maët beân ñònh vò 2 baäc BTD.
-Maùy phay ñöùng 6H13 coâng suaát cuûa maùy laø Nm= 2,8 Kw
-Choïn dao : dao phay maët ñaàu gaén maûnh hôïp kim cöùng BK6, 75mm
-Löôïng dö gia coâng:phay 2 laàn vôùi löôïng dö Zb=2mm,vaø Zb=0,5mm
-Cheá ñoä caét:
Böôùc 1 phay thoâ:
-Chieàu saâu caét t = 2 mm
-Löôïng chaïy dao raêng Sr = 0,14 mm/raêng ( Z = 10 raêng)
So = 0,14.10 = 1,4 mm/voøng
-Toác ñoä caét Vb = 232 m/phuùt
(baûng 5-125 vaø 5-127, soå tay CNCTM taäp 2)
-Toác ñoä caét tính toaùn laø : Vtt = Vb.k1.k2.k3.k4
Trong ñoù : (Baûng 5-143, trang 128)
• Heä soá phuï thuoäc vaøo ñoä cöùng cuûa gang k1 = 0,9
• Heä soá phuï thuoäc vaøo chu kyø beàn cuûa dao k2 = 1
• Heä soá phuï thuoäc traïng thaùi cuûa beà maët gia coâng k3=0,75
• Heä soá phuï thuoäc vaøo chieàu roäng phay k4 = 0,89
Vtt =232.0,9.1.0,75.0,89= 139,37 m/ph.
-Soá voøng quay cuûa truïc chính theo tính toaùn laø:
ntt = 443 voøng/phuùt
Theo thuyeát minh maùy, choïn nm = 400 voøng/ phuùt
-Toác ñoä caét thöïc teá:
Vt = 125,6 m/ph
-Löôïng chaïy dao Sp = 1,4.400= 560 mm/phuùt.
-Theo maùy ta laáy Sp = 560 mm/phuùt.
Böôùc 2 phay tinh caáp 5 RZ =20
-Chieàu saâu caét t = 0.5 mm
-Sz = 0,14 mm/ raêng ( Baûng 5-125 saùch CNCTM II,trang 113)
=> So = 0,14.10 = 1,4 mm/voøng.
- Caùc thoâng soá khaùc ta laáy theo böôùc 1: Vtt =125,6 m/ph , t=0,5 mm, n = 400 v/ph, Sp = 560 m/ph
Böôùc Maùy Dao t(mm) S (mm/p)
n(v/p)
Phay thoâ 6H13
Dao phay truï 2 560 400
Phay tinh 6H13
Dao phay truï 0,5 560 400
-Tính thôøi gian nguyeân coâng:

( Baûng 31, trang 62 64, [2])
L = 140 mm, L1 = = mm
L2 = 2,5 mm

i=1 ; S =1,4 mm/vg ; n = 400 vg/ph
=>T01 = 0,3 phuùt

i=1 ; S2=1,4 mm/vg ; n2= 400 vg/ph
=>T02 = 0,3 phuùt
=>T0 = = 0,6 phuùt
=>TNC = = 0,75 phuùt
II/ Nguyeân coâng 3: Phay 2 maët ñaàu-Maët ñaùy ñònh vò 3 BTD, maët beân maët cuûa maët ñaùy ñònh vò 1 BTD.
-Maùy phay ngang 6H81 (baûng 9-38, trang 74 [4])
-Choïn dao: dao phay ñóa BK6, 63 mm
- Löôïng dö gia coâng:phay 2 laàn vôùi löôïng dö Zb=2mm,vaø Zb=0,5mm
-Cheá ñoä caét:
Böôùc 1 phay thoâ:
-Chieàu saâu caét t = 2 mm
-Löôïng chaïy dao raêng Sr = 0,14 mm/raêng ( Z = 16 raêng)
So = 0,14.10 = 1,4 mm/voøng
-Toác ñoä caét Vb = 203 m/phuùt
(baûng 5-125 vaø 5-127, soå tay CNCTM taäp 2)
-Toác ñoä caét tính toaùn laø : Vtt = Vb.k1.k2.k3.
Trong ñoù : (Baûng 5-143, trang 128)
• Heä soá phuï thuoäc vaøo ñoä cöùng cuûa gang k1 = 0,9
• Heä soá phuï thuoäc vaøo chu kyø beàn cuûa dao k2 = 1
• Heä soá phuï thuoäc traïng thaùi cuûa beà maët gia coâng k3=0,75
Vtt =203.0,9.1.0,75= 137,025 m/ph.
-Soá voøng quay cuûa truïc chính theo tính toaùn laø:
ntt = 693 voøng/phuùt
Theo thuyeát minh maùy, choïn nm = 650 voøng/ phuùt
-Toác ñoä caét thöïc teá:
Vt = 128,58 m/ph
-Löôïng chaïy dao Sp = 1,4.650= 910 mm/phuùt.
-Theo maùy ta laáy Sp = 900 mm/phuùt.
Böôùc 2 phay tinh caáp 5 RZ =20
-Chieàu saâu caét t = 0.5 mm
-Sz = 0,14 mm/ raêng ( Baûng 5-125 saùch CNCTM II,trang 113)
=> So = 0,14.10 = 1,4 mm/voøng.
- Caùc thoâng soá khaùc ta laáy theo böôùc 1: Vtt =128,58 m/ph , t=0,5 mm, n = 650 v/ph, Sp = 900 m/ph
Böôùc Maùy Dao t(mm) SP(mm/p) n(v/p)
Phay thoâ 6H81 Phay ñóa theùp gioù 2 900 650
Phaytinh 6H81 Phay ñóa theùp gioù 0,5 900 650
-Tính thôøi gian nguyeân coâng:

( Baûng 31, trang 62 64, [2])
L = 49 mm, L1 = = mm
L2 = 4,5 mm

i=1 ; S =1,4 mm/vg ; n = 650 vg/ph
=>T01 = 0,07 phuùt

i=1 ; S2=1,4 mm/vg ; n2= 650 vg/ph
=>T02 = 0,07 phuùt
=>T0 = = 0,14 phuùt
=>TNC = = 0,175 phuùt
III/Nguyeân coâng 4: Khoeùt- doa loã 25+0,05


+Ñònh vò: maët ñaùy haïn cheá 3 baäc töï do, choát ñònh vò 1 baäc töï do, maët phaúng beân ñònh vò 2 BTD.
+ Choïn maùy: maùy khoan ñöùng K125 coâng suaát cuûa maùy laø Nm =2,8Kw.
+ Choïn dao: dao khoeùt theùp gioù phi tieâu chuaån, dao doa theùp gioù Þ25.
+ Löôïng dö gia coâng: Zb=1mm.
+ Cheá ñoä caét:
Böôùc 1 khoeùt thoâ: t=0,7mm; s=1mm/voøng; Vb =24,5m/phuùt (baûng 5-104, 5-106 soå tay CNCTM taäp 2)
Heä soá phuï thuoäc vaøo ñoä cöùng cuûa chi tieát gia coâng K1=0,9
Heä soá phuï thuoäc vaøo traïng thaùi beà maët gia coâng K2=0,75
Heä soá phuï thuoäc vaøo tuoåi beàn cuûa dao K3=1
Vaäy toác ñoä caét tính toaùn laø Vt:
Vt=Vb .K1 .K2 .K3 =24,5. 0,9. 0,75 .1 =16.54 m/phuùt.
Soá voøng quay cuûa truïc chính theo tính toaùn laø:
(voøng/phuùt).
Ta choïn soá voøng quay theo maùy nm= 242 voøng/phuùt. Nhö vaäy, toác ñoä caét thöïc teá seõ laø:
(m/phuùt).
Löôïng chaïy dao phuùt Sp=0,1. 242=24,2(mm/phuùt)
Choïn theo maùy Sm=24 mm/phuùt.
Böôùc 2 khoeùt tinh: t=0,2mm; s= 0,6mm/voøng; V=44mm/phuùt
(baûng 5-104, 5-106 soå tay CNCTM taäp 2)
tính töông töï ta ñöôïc soá voøng quay cuûa truïc chính: n=780
ta choïn soá voøng quay cuûa maùy laø nm =776 voøng/phuùt
Böôùc 3 doa tinh: t=0,1mm; s=0,79mm/voøng; nm =194voøng/phuùt; V=11,7m/phuùt
(baûng 5-114 soå tay CNCTM taäp 2)
+ Thôøi gian gia coâng: khoeùt (Saùch ÑA CNCTM baûng 28)
(mm)
mm choïn (mm)
(phuùt)


(phuùt)


V/Nguyeân coâng 5 : Khoan-taroâ loã M8

+Ñònh vò : maët ñaùy haïn cheá 3 baäc töï do, maët beân 2 baäc töï do, choát traùm 1 baäc töï do, höôùng löïc keïp töø treân xuoáng.
+Choïn maùy: maùy khoan 2M53 coâng suaát cuûa maùy laø Nm =2,8Kw.
+ Choïn dao: muõi khoan ruoät gaø theùp gioù: d = 8 mm,
dao taroâ ren : P = 1 mm, d = 12 mm, L= 90mm, = 4o30’
a/. Cheá ñoä caét khi khoan:
+t = 4mm
+ So = 0,17 mm/ voøng ( Baûng 5-87, trang 84)
+Toác ñoä caét tra baûng 5-86,trang 83) : Vb = 50 m/ phuùt
+Soá voøng quay tính toaùn: vg/ phuùt
-Theo thuyeát minh maùy choïn : nm = 1553 vg/ phuùt
-Toác ñoä caét thöïc teá : m/ph.
b/. Cheá ñoä caét khi taro:
-Böôùc ren : s = 1 mm (Baûng 5-188, trang 171).
-Toác ñoä caét tra baûng treân : Vb = 9 m/ phuùt
-Soá voøng quay tính toaùn :
vg/ phuùt
-Theo thuyeát minh maùy choïn : nm = 278 vg/ phuùt
-Toác ñoä caét thöïc teá : m/ph.


Böôùc Maùy Dao t(mm) S (mm/)
n(v/p)
Khoan 2M53 Muõi khoan theùp gioù 4 0,17 1553
Taro 2M53 Dao taro 1 0,23 278

-Tính thôøi gian nguyeân coâng :
Khi khoan

i = 1,L = 12 mm,
L1 =
L2 = 1,5 mm
S = 0,17 mm/ voøng
n = 1553 vg/ phuùt
=>T01 = 0,064 phuùt
Khi taro

i = 1,L = 12 mm,L1 = L2 = 3mm
S = 1 mm/ voøng
n = 278 vg/ phuùt
=>T02 = 0,13 phuùt
=>T0 = 0,064+0,13=0,2 phuùt
=>TNC = 125% T0 = 125%.0,2= 0,25phuùt
VI/Nguyeân coâng 6 : Khoan – taroâ loã M10

-Ñònh vò : maët ñaùy haïn cheá 2 BTD, maët beân haïn cheá 3 BTD vaø choát traùm khoáng cheá 1 BTD, löïc keïp höôùng töø treân xuoáng döôùi.
-Maùy khoan 2M53, Nm=2,8 kW
-Muõi khoan ruoät gaø theùp gioù : d = 8mm,
-Dao taroâ ren : P = 1 mm, d = 12mm, L = 90mm, l = 20 mm, = 4o30’
a/.Cheá ñoä caét khi khoan :
+t = 4mm
+ So = 0,17 mm/ voøng ( Baûng 5-87, trang 84)
+Toác ñoä caét tra baûng 5-86,trang 83) : Vb = 50 m/ phuùt
+Soá voøng quay tính toaùn: vg/ phuùt
-Theo thuyeát minh maùy choïn : nm = 1553 vg/ phuùt
-Toác ñoä caét thöïc teá : m/ph.
b/. Cheá ñoä caét khi taro:
-Böôùc ren : s = 1 mm (Baûng 5-188, trang 171).
-Toác ñoä caét tra baûng treân : Vb = 9 m/ phuùt
-Soá voøng quay tính toaùn :
vg/ phuùt
-Theo thuyeát minh maùy choïn : nm = 278 vg/ phuùt
-Toác ñoä caét thöïc teá : m/ph.
Böôùc Maùy Dao t(mm) S (mm/)
n(v/p)
Khoan 2M53 Muõi khoan theùp gioù 4 0,17 1553
Taro 2M53 Dao taro 1 0,23 278-Tính thôøi gian nguyeân coâng :
Khi khoan

i = 1,L = 12 mm,
L1 =
L2 = 1,5 mm
S = 0,17 mm/ voøng
n = 1553 vg/ phuùt
=>T01 = 0,064 phuùt
Khi taro

i = 1,L = 12 mm,L1 = L2 = 3mm
S = 1 mm/ voøng
n = 278 vg/ phuùt
=>T02 = 0,13 phuùt
=>T0 = 0,064+0,13=0,2 phuùt
=>TNC = 125% T0 = 125%.0,2= 0,25phuùt
VII/ Nguyeân coâng 7 : Khoan 4 loã 10

-Ñònh vò : maët ñaùy 3 baäc töï do, maët beân haïn cheá 2 BTD, choát traùm khoâng cheá moät BTD, löïc keïp höôùng töø treân xuoáng.
-Maùy khoan 2M53
-Muõi khoan ruoät gaø theùp gioù : d =10mm,
-Cheá ñoä caét :
+t = 5mm
+ So = 0,36 mm/ voøng ( Baûng 5-87, trang 84)
+Toác ñoä caét tra baûng 5-86,trang 83) : Vb = 31,5 m/ phuùt
+Soá voøng quay tính toaùn :
vg/ phuùt
-Theo thuyeát minh maùy choïn : nm = 1120 vg/ phuùt
-Toác ñoä caét thöïc teá : m/ph.
Doa tinh: t=0,1mm; s=0,79mm/voøng; nm =194voøng/phuùt; V=11,7m/phuùt
(baûng 5-114 soå tay CNCTM taäp 2)

Böôùc Maùy Dao t(mm) S (mm/)
n(v/p)
Khoan 2M53 Muõi khoan theùp gioù 5 0,36 1120
Doa 2M53 Dao doa 0,1 0,79 194

-Tính thôøi gian nguyeân coâng khoan :
( Baûng 28, trang 57, [2])
i = 1,
L = 14 mm,
L1 = ,
L2 = 1,5 mm
S = 0,36 mm/ voøng
n = 1120 vg/ phuùt
=>T0 = 0,05 phuùt

=>TNC = 125% T01= 125%.0,05= 0,0625phuùt


CHÖÔNG VI: TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ NGUYEÂN COÂNG LAØM ÑOÀ GAÙ
A. TÍNH TOAÙN LÖÔÏNG DÖ GIA COÂNG CÔ LOÃ þ25+0,05
Phoâi coù daïng phoâi ñuùc caáp chính xaùc I , khoái löôïng khoaûng 1,7 kg, vaät lieäu phoâi: gang xaùm.Tieán trình coâng ngheä gia coâng loã þ25 goàm 3 böôùc : khoeùt thoâ, doa thoâ, doa tinh treân moät laàn gaù ñaët. Chuaån ñònh vò khi gia coâng loã þ25 laø maët beân, maët ñaùy.
-Sô ñoà gaù ñaët

-Toång giaù trò Rz vaø Ta ñaëc tröng cho phoâi ñuùc caáp I laø 600 µm (250+350) theo baûng 10-trang 39 TKÑA CNCTM.Sau böôùc ñaàu tieân vôùi vaät lieäu gang ñuùc Ta khoâng coøn nöõa, chæ coøn Rz vaø giaù trò naøy laø 50 µm, 25 µm, 10 µm (baûng 13-TKÑA CNCTM)
-Sai soá khoâng gian toång coäng vôùi loaïi phoâi naøy khi gia coâng loã þ25 xaùc ñònh theo coâng thöùc :

: ñoä cong veânh
=
: ñoä cong veânh ñôn vò
-Theo baûng 3.7 ,trang 75 ,[1].
; ; d=25; l=49.
= 38,5 m .
-Giaù trò sai leäch ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc:
= = = 284 ( m)
=
-Sai soá khoâng gian coøn soùt laïi sau khi khoeùt thoâ laø :
= kthoâ . 0,05 .286 = 14,3 m.
-Sai soá khoâng gian coøn soùt laïi sau khi khoeùt tinh laø :
= ktinh . = 0,2 . 14,3 = 2,86 m.
-Sai soá khoâng gian coøn soùt laïi sau khi doa tinh laø :
= ktinh . = 0,2.2,86 = 0,572 m.
-Sai ñoà gaù ñaët :
=
-Do chuaån ñònh vò truøng vôùi goác kích thöôùc
= 0 .
- Ta coù : = 0 vì phöông kích thöôùc vuoâng goùc vôùi phöông löïc keïp neân khoâng gaây ra sai soá keïp chaët.
-Do ñoà gaù cheá taïo chính xaùc ( = ) neân coù theå boû qua = 0.
-Do ñoù sai soá gaù ñaët khi khoeùt thoâ seõ coù giaù trò : = 0 m
- Xaùc ñònh löôïng dö nhoû nhaát theo coâng thöùc:
2Zmin=2(RZi-1 + TZi-1 +
+ Khi khoeùt thoâ :
2Zmin = 2(600+ )=2.638,5 m.
+ Khi khoeùt tinh :
2Zmin = 2(50 + ) =2.64,3 m.
+ Khi doa tinh :
2Zmin = 2(25 + ) =2.27,86 m.
-Coät kích thöôùc tính toaùn ñöôïc tính toaùn nhö sau: ta laáy kích thöôùc cuoái cuøng tröø ñi löôïng dö khi doa, ta seõ ñöôïc kích thöôùc khi khoeùt tinh, sau ñoù laáy kích thöôùc khoeùt tröø ñi löôïng dö khi khoeùt seõ ñöôïc kích thöôùc phoâi.
-Nhö vaäy ta coù :
d1=25,05 – 2.0,028 = 24,994 mm.
d2=24,994 – 2.0,064 =24,866 mm.
dphoâi =24,866 – 2.0,6385 = 23,589 mm.
-Dung sai töøng böôùc tra baûng (3-91):
+ Phoâi ñuùc ñaït IT 12 : phoâi = 400 m.
+ Khoeùt thoâ ñaït IT 9 : = 100 m.
+ Doa thoâ ñaït IT 8 : = 63 m.
+ Doa tinh ñaït IT 5 : = 18 m.
-Caùc kích thöôùc ñaït ñöôïc sau moãi böôùc:
+ Doa tinh: dmax= 25,05
dmin=25,05 – 0,018 = 25,032 mm.
+ Khoeùt tinh : dmax=25,05 – 2.0,028 = 25,014 mm.
dmin=25,014 – 0,063 = 24,951 mm.
+ Khoeùt thoâ : dmax=25,014 – 2.0,064 = 24,886 mm.
dmin =24,886 – 0,1 = 24,786 mm.
+ Phoâi ñuùc : dmax=24,886 – 2.0,6385 = 23,609 mm
dmin= 23,609 – 0,4 = 23,209 mm.
-Coät löôïng dö giôùi haïn (baûng) ñöôïc xaùc ñònh nhö sau : Zmin baèng hieäu giöõa hai kích thöôùc lôùn nhaát cuûa hai nguyeân coâng keà nhau ; Zmax baèng hieäu giöõa hai kích thöôùc nhoû nhaát cuûa hai nguyeân coâng keà nhau.
+ Khi doa tinh
2Zmin= 25,05 – 25,014=0,036 mm= 36 m
2Zmax=25,032 – 24,951= 0,081 mm = 81 m
+Khi khoeùt tinh
2Zmin=25,014 – 24,886= 0,128 mm= 128 m
2Zmax=24,951 – 24,786= 0,165 mm = 165 m
+Khi khoeùt thoâ
2Zmin= 24,886 – 23,609=1,277 mm= 1277 m
2Zmax=24,786 – 23,209= 1,577 mm = 1577 mBöôùc coâng ngheä Caùc thaønh phaàn cuûa löôïng dö
Löôïng dö tính toaùn Z
Kích thöôùc tính toaùn d
mm
Dung sai

Kích thöôùc giôùi haïn (mm) Löôïng dö giôùi haïn , m
T
max
min
max
min
Phoâi
600
38,5


23,609 400 23,609 23,209Khoeùt thoâ 50
14,3 0 638,5 24,886 100 24,886 24,786 1577 1277

Khoeùt tinh
25
2,86

64,3
25,014
63
25,014
24,951
165
128
Doa tinh
10
0,572
27,86
25,05
18
25,05
25,032
81
36
Toång coäng 1823 1441
Kieåm tra tính toaùn.
Sau khi doa tinh
2Zmax – 2Zmin =81- 36= 45 m
– = 63–18 = 45 m
Sau khoeùt tinh
2Zmax – 2Zmin =165–128=37 m
– =100–63= 37 m
Sau khoeùt thoâ
2Zmax – 2Zmin =1577–1277=300 m
phoâi – = 400–100 = 300 m


B. TÍNH CHEÁ ÑOÄ CAÉT CHO NGUYEÂN COÂNG KHOEÙT – DOA LOÃ þ25+0,05
+Ñònh vò: maët ñaùy haïn cheá 3 baäc töï do, choát ñònh vò 1 baäc töï do, maët phaúng beân ñònh vò 2 BTD.
+ Choïn maùy: maùy khoan ñöùng K125 coâng suaát cuûa maùy laø Nm =2,8Kw.
+ Choïn dao: dao khoeùt phi tieâu chuaån 24,7vaø 24,9, dao doa 25
I/Cheá ñoä caét khi khoùet :
a/ Khoeùt thoâ:
-Chieàu saâu caét t:
t = 0,5(D-d)= 0,5(24,7-24)= 0,35 mm
-Löôïng chaïy dao (theo baûng 5-26, trang 22 [2]):
S = 0,8.0,7=0,56 mm/ voøng.
-Toác ñoä caét :

-Theo baûng 5-29 trang 23, taøi lieäu [3]
CV = 105; ZV = 0,4; XV = 0,15; YV = 0,45; m = 0,4
kv = kmv..kuv.klv.knv
-kv : heä soá ñieàu chænh chung cho toác ñoä caét tính ñeán caùc ñieàu kieän caét thöïc teá
+kmv: heä soá phuï thuoäc vaøo vaät lieäu gia coâng
+kuv : heä soá phuï thuoäc vaøo vaät lieäu duïng cuï caét
+klv : heä soá phuï thuoäc vaøo chieàu saâu khoeùt
+knv: heä soá phuï thuoäc vaøo tình traïng beà maët phoâi.

-Theo baûng -5-5 trang 8, taøi lieäu [3] : knv=0,8
baûng 5-31, trang 24, taøi lieäu [3] klv = 1
baûng 5-3,trang 7, taøi lieäu [3] kmv = 1
baûng 5-6, trang 17, taøi lieäu [3] kuv = 0,83
=> V = 87,4 m/ph
-Soá voøng quay muõi khoeùt : n= = 1126 vg/ph
-Theo thuyeát minh maùy ta choïn : nm = 1000 vg/ phuùt
-Momen xoaén vaø löïc chieàu truïc khi khoeùt :
+Löïc chieàu truïc P0 (N):
PO= 10.CP.Dq.tx.Sy.kP = 10.46.24,70.0,351.0,560,4.1=127 (N)
Trong ñoù: CP=46; x=1; y=0,4; q=0; kP=1.(baûng 5-32, trang25[3])
+Momen xoaén Mx (Nm):
Mx = 10.CM.Dq.tx.Sy.kP= 10.0,196.24,70,85.0,350,8.0,560,7.1= 8,6 (N.m) Theo baûng 5-32,trang 25[3]ta coù: CM=0,196; q=0,85; x=0,8; y=0,7
Theo baûng 5-9, trang 9 [3] kp=kmp= =1
-Coâng suaát caét: N = = = 0,9 kW
Coâng suaát caét nhoû hôn coâng suaát cuûa maùy : Mm = 2,8 kW neân baûo ñaûm an toaøn khi gia coâng.
b/Khoeùt tinh:
Chieàu saâu caét: t= 0,5(D-d)= 0,5(24,9-24,7)= 0,1 mm
-Löôïng chaïy dao (theo baûng 5-26, trang 22 [2]):
S = 0,8.0,7=0,56 mm/ voøng.
Cheá ñoä caét laáy theo böôùc 1, caùc thoâng soá laáy nhö treân.
c/Cheá ñoä caét khi doa:
Ñoái vôùi böôùc doa tinh ta khoâng caàn tính toaùn moâmen xoaén ñeå kieåm tra coâng suaát maùy coù phuø hôïp vì moâmen cuûa doa nhoû hôn cuûa khoeùt ñoái vôùi gia coâng cuøng moät loã.
Doa tinh:
Chieàu saâu caét: t = 0,5(D-d) = 0,5(25-24,9)= 0,05 mm
Löôïng chaïy dao: theo baûng 5-27, trang 22, taøi lieäu [2]
S = 4,3 0,7.0,8=2,41mm/ vg, theo maùy ta choïn S = 2,5 mm/ voøng
-Toác ñoä caét :

-Theo baûng 5-29 trang 23, taøi lieäu [2]
CV = 109; ZV = 0,2; XV = 0; YV = 0,5; m = 0,45
kv = kmv..kuv.klv
-kv : heä soá ñieàu chænh chung cho toác ñoä caét tính ñeán caùc ñieàu kieän caét thöïc teá
+kmv: heä soá phuï thuoäc vaøo vaät lieäu gia coâng
+kuv : heä soá phuï thuoäc vaøo vaät lieäu duïng cuï caét
+klv : heä soá phuï thuoäc vaøo chieàu saâu khoeùt

-Theo baûng 5-31, trang 24, taøi lieäu [2] klv = 1
baûng 5-3,trang 7, taøi lieäu [2] kmv = 1
baûng 5-6, trang 17, taøi lieäu [2] kuv = 0,83
=> V = =21,1 m/ph
-Soá voøng quay muõi khoeùt : n= = = 269 vg/ph
-Theo thuyeát minh maùy ta choïn : nm = 250 vg/ phuùt
C. TÍNH TOAÙN VAØ THIEÁT KEÁ ÑOÀ GAÙ GIA COÂNG LOÃ þ25+0,05
I/Hình thaønh nhieäm vuï thieát keá ñoà gaù:
- Vaán ñeà ñöôïc chuù yù khi thieát keá ñoà gaù laø naêng suaát, chaát löôïng vaø giaù thaønh gia coâng:
+ Ñoà gaù phaûi ñaûm baûo sao cho quaù trình ñònh vò vaø keïp chaët nhanh choùng, ñaûm baûo thôøi gian gia coâng laø ngaén nhaát.
+ Ñoà gaù phaûi goùp phaàn ñaûm baûo ñoä chính xaùc gia coâng
+ Giaù thaønh ñoà gaù phaûi reû, keát caáu ñôn giaûn deã cheá taïo vaø laép raùp,vaät lieäu phaûi deã kieám,deã thay theá, söû duïng phaûi deã daøng thuaän tieän
- Ñoà gaù ñöôïc choïn laø ñoà gaù cho nguyeân coâng 4: khoeùt -doa loã 250,05
II/Noäi dung coâng vieäc khi thieát keá ñoà gaù:
1/Tính toùan löïc keïp :
-Maùy söû duïng : maùy khoan ñöùng K125
-Khoûang caùch töø truïc chính tôùi baøn maùy laø : 700 mm
-Khoûang caùch töø taâm truïc chính tôùi truï maùy : 250 mm
-Ñònh vò :
+Maët phaúng : haïn cheá 3 baäc töï do
+Maët phaúng beân : haïn cheá 2 baäc töï do
+Choát tyø : haïn cheá 1 baäc töï do.
-Sô ñoà ñònh vò vaø keïp chaët :Trong nguyeân coâng khoeùt-doa loã 250,05, trong ñoù böôùc khoeùt laø ñoà gaù chòu löïc nhieàu nhaát. Do ñoù khi tính toaùn ñoà gaù thì ta chæ caàn tính löïc keïp caàn thieát khi khoeùt.
-Heä soá an toaøn K coù tính ñeán khaû naêng laøm taêng löïc caét trong quaù trình gia coâng.
-Heä soá K trong töøng tröôøng hôïp ñöôïc tính nhö sau:
K = K0 . K1 . K2 . K3. K4. K5. K6
Ôû ñaây:
• K0 : heä soá an toaøn cho taát caû caùc tröôøng hôïp vaø K0 = 1,5.
• K1 : heä soá tính ñeán tröôøng hôïp laøm taêng löïc caét khi ñoä boùng thay ñoåi,K1 = 1,2.
• K2 : heä soá laøm taêng löïc caét khi dao moøn vaø K2 = 1.
• K3 : heä soá laøm taêng löïc caét khi gia coâng giaùn ñoaïn vaø K3 = 1,2.
• K4 : heä soá tính ñeán sai soá cuûa cô caáu keïp chaët. Tröôøng hôïp keïp baèng tay K4 = 1,3.
• K5 : heä soá tính ñeán möùc ñoä thuaän lôïi cuûa cô caáu keïp baèng tay. Tröôøng hôïp keïp thuaän lôïi thì K5 = 1.
=> K = 1,5.1,2.1.1,2.1,3.1 = 2,8
-Khi khoeùt, löïc doïc truïc P0 vaø momen khoeùt Mx seõ laøm cho chi tieát xoay quanh hai truïc Ox, Oz vì theá chuùng ta phaûi tính toaùn löïc keïp caàn thieát cuûa moû keïp sao cho choáng laïi caùc löïc laøm xoay chi tieát.
-Phöông trình caân baèng do moâmen khoeùt M¬x gaây ra:
K. = 2.WCT.l.f
=> WCT = 660 (N)
f: heä soá ma saùt giöõa chi tieát vaø phieán tyø ta laáy baèng 0,4
-Löïc keïp P cuûa buloâng ñeå taïo ra löïc keïp W leân chi tieát:
W (l1+ l2) = P.l2
=> P = (N)
Choïn ñöôøng kính buloâng söû duïng coâng thöùc:
d = C = 1,4 = 11,3 mm
C = 1,4 ren heä meùt cô baûn .
: öùng suaát keùo(kg/mm2) vôùi buloâng theùp C45 choïn = 10.Choïn d = 11 mm.
Ta choïn loaïi vít keïp duøng cô leâ vaën vôùi:
+Ñöôøng kính ren tieâu chuaån d =11(mm).
+Chieàu daøi tay vaën L = 120 (mm).
+Löïc taùc ñoäng vaøo tay vaën P = 30 (N)

2.Tính toaùn sai soá cheá taïo cho pheùp cuûa ñoà gaù :
-Sai soá gaù ñaët ñöôïc tính theo coâng thöùc sau: ( do phöông cuûa caùc sai soá khoù xaùc ñònh ta duøng coâng thöùc coäng vectô

-Sai soá cheá taïo cho pheùp cuûa ñoà gaù [ct]
[ct] =
vôùi : + c -sai soá chuaån
c =0 vì chuaån ñònh vò truøng vôùi goác kích thöôùc
+ k - sai soá keïp chaët do löïc keïp gaây ra
k=0 vì moû keïp chi taùc ñoäng leân phaàn ñeá khoâng taùc duïng leân phaàn beân ngoaøi cuûa loã þ52
+ m - sai soá moøn do ñoà gaù bò moøn gaây ra
m =
 = 0,2
N = 100.000 soá löôïng chi tieát ñöôïc gaù ñaët treân ñoà gaù
=> m =0,2 = 63,24 m
+ dc - sai soá ñieàu chænh laø sai soá sinh ra trong quaù trình laép raùp vaø ñieàu chænh ñoà gaù. Sai soá ñieàu chænh phuï thuoäc vaøo khaû naêng ñieàu chænh vaø duïng cuï ñöôïc duøng ñeå ñieàu chænh khi laép raùp
dc =5-10 m (thöïc teá ) => choïn dc =7 m
+ gd - sai soá gaù ñaët
[gd]=  vôùi  :dung sai kích thöôùc cuûa chi tieát,(trang383,[5])
Choïn [gd] =  = = 20 m
Vaäy sai soá cheá taïo cho pheùp cuûa ñoà gaù
[ct]= = 11,22 m
III/Yeâu caàu kyõ thuaät ñoà gaù vaø caùch baûo quaûn:
1/ Yeâu caàu kyõ thuaät cuûa ñoà gaù :
-Ñoä khoâng vuoâng goùc giöõa taâm choát truï ngaén vaø maët ñònh vò laø 0,05/100 mm baùn kính
-Ñoä khoâng vuoâng goùc giöõa taâm baïc daãn vaø maët ñaùy ñoà gaù laø 0,05/ 100mm baùn kính.
-Beà maët ñònh vò cuûa choát truï vaø caùc maët tyø ñöôïc nhieät luyeän ñaït HRC 50-55.
2/Caùch baûo quaûn :
Ñoà gaù sau khi söû duïng phaûi ñöôïc lau chuøi saïch seõ vaø phaûi ñöôïc boâi trôn ñeå söû duïng laâu daøi.KEÁT LUAÄN

Trong thôøi gian laøm ñoà aùn moân hoïc vöøa qua, em ñöôïc söï giuùp ñôõ vaø höôùng daãn taän tình cuûa thaày Traàn Chí Thieân cuõng nhö caùc quí thaày coâ vaø baïn beø, em ñaõ toång hôïp ñöôïc nhieàu kieán thöùc höõu ích veà moân hoïc Coâng Ngheä Cheá Taïo Maùy.
Ngoaøi vieäc cuûng coá veà maët lyù thuyeát coâng ngheä cheá taïo chi tieát maùy töø nhöõng beà maët ñònh vò chi tieát gia coâng, ñoä chính xaùc gia coâng, caùc vò trí töông quan ñeán caùc phöông phaùp coâng ngheä thoâng duïng nhö: phay, khoan, xoïc, cuõng nhö phöông phaùp nhieät luyeän maø ñoái vôùi caùc xí nghieäp nhoû ôû nöôùc ta ít khi söû duïng. Qua ñoù giuùp chuùng em hieåu roõ hôn veà quy trình coâng ngheä gia coâng chi tieát ñöôïc aùp duïng trong caùc xí nghieäp thöïc teá.
Tuy nhieân trong quaù trình thieát keá khoâng traùnh khoûi nhöõng sai soùt. Raát mong ñöôïc söï goùp yù chaân tình cuûa quí Thaày, Coâ trong boä moân Cheá Taïo Maùy.TAØI LIEÄU THAM KHAÛO
[1]. Thieát keá ñoà aùn coâng ngheä cheá taïo maùy-Traàn Vaên Ñòch-NXB KH-KT-HN 2004
[2]. Soå tay coâng ngheä cheá taïo maùy. Taäp I – Nguyeãn Ñaéc Loäc – Leâ Vaên Tieán – Ninh Ñöùc Toán – Traàn Xuaân Vieät. NXB KH-KT-HN 1999
[3]. Soå tay coâng ngheä cheá taïo maùy. Taäp II – Nguyeãn Ñaéc Loäc – Leâ 0-Vaên Tieán – Ninh Ñöùc Toán – Traàn Xuaân Vieät. NXB KH-KT-HN 2001
[4]. Soå tay coâng ngheä cheá taïo maùy. Taäp III – Nguyeãn Ñaéc Loäc – Leâ Vaên Tieán – Ninh Ñöùc Toán – Traàn Xuaân Vieät. NXB KH-KT-HN 2001
[5]. Coâng ngheä cheá taïo maùy, Taäp 1&2. Nguyeãn Ñaéc Loäc, Leâ Vaên Tieán (chuû bieân vaø hieäu ñính) ÑHBKHN 2001
[6]. Ñoà gaù gia coâng cô khí Tieän – Phay – Baøo – Maøi. Hoà Vieát Bình, Leâ Ñaêng Hoaønh, Nguyeãn Ngoïc Ñaøo. ÑH SPKT –TPHCM 2000
[7]. Giaùo trình kim loaïi hoïc vaø Nhieät Luyeän- Nghieâm Huøng ÑH SPKT 1997
[8]. Cheá ñoä caét gia coâng cô khí – Nguyeãn Ngoïc Ñaøo- Traàn Theá San-Hoà Vieát Bình – Nhaø xuaát baûn Ñaø Naüng.
cd50ck3
cd50ck3
Tân binh
Tân binh

Tổng số bài viết : 2
Điểm tích cực : 4
Số lần được cảm ơn : 0

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

kho do an ne

Bài gửi by cd50ck3 on 13/11/11, 01:48 am

ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC
COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY

Hoï vaø teân sinh vieân: HOÀ NGOÏC NAM MSSV: 20101616

1. Ñaàu ñeà ñoà aùn: -Thieát keá quy trình coâng ngheä gia coâng chi tieát giaù ñôõ
2. Soá lieäu ñoà aùn: -Baûn veõ chi tieát
-Saûn löôïng : 5000 chieác/naêm
3. Noäi dung caùc phaàn thuyeát minh vaø tính toaùn:


4. Caùc baûn veõ :
• Baûn veõ chi tieát 1A3
• Baûn veõ phoâi 1A3
• Baûn veõ ñaùnh soá 1A3
• Baûn veõ sô ñoà nguyeân coâng 11A3
• Baûn veõ ñoà gaù 2A2
5. Ngaøy giao ñoà aùn:
6. Ngaøy hoaøn thaønh ñoà aùn:NHAÄN XEÙT VAØ ÑAÙNH GIAÙ ÑOÀ AÙN:


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


MUÏC LUÏC

 Lôøi noùi ñaàu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Chöông I: Choïn daïng saûn xuaát . . . . . . . . . . . . . . 5
 Chöông II: Phaân tích chi tieát gia coâng . . . . . . . . . . . 6
 Chöông III: Choïn daïng phoâi vaø phöông phaùp cheá taïo phoâi . . . 7
 Chöông IV: Choïn tieán trình gia coâng caùc beà maët cuûa phoâi . . 12
 Chöông V: Thieát keá nguyeân coâng . . . . . . . . . . . . 18
 Chöông VI: Xaùc ñònh löôïng dö . . . . . . . . . . . . . 31
 Chöông VII: Xaùc ñònh cheá ñoä caét vaø thôøi gian gia coâng cô baûn . . 39
 Chöông VIII: Laäp phieáu toång hôïp nguyeân coâng . . . . . . . . 48
 Chöông VIII: Thieát keá ñoà gaù . . . . . . . . . . . . . . . . 52

LÔØI NOÙI ÑAÀU
Ñeå phuïc vuï cho vieäc caûi tieán vaø naâng cao chaát löôïng saûn phaåm cô khí , vieäc ñeà ra quy trình coâng ngheä thích hôïp vaø coù hieäu quaû laø vaán ñeà raát quan troïng. Ngoaøi ra, ñeå ñaûm baûo ñöôïc yeâu caàu thieát keá, ñaït tính coâng ngheä cao , saûn phaåm laøm ra ñöôïc söû duïng roäng raõi , vieäc ñeà ra quy trình coâng ngheä thích hôïp laø coâng vieäc phaûi ñöôïc öu tieân haøng ñaàu. Vieäc thieát keá quy trình coâng ngheä thích hôïp coøn giuùp ngöôøi coâng nhaân giaûm ñöôïc thôøi gian gia coâng, taêng ñöôïc naêng suaát . Laøm cho giaù thaønh saûn phaåm haï hôn , ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu cuûa thò tröôøng.
Moät chi tieát maùy coù theå coù nhieàu quy trình coâng ngheä khaùc nhau, vieäc thieát keá quy trình coâng ngheä ñöôïc choïn trong ñoà aùn naøy ñaõ ñöôïc choïn sao cho hôïp lyù nhaát ñoàng thôøi ñaûm baûo yeâu caàu veà chaát löôïng , giaù thaønh, thôøi gian.
Caùc soá lieäu vaø thoâng soá tính toaùn ñeàu ñöôïc thaày höôùng daãn töø taøi lieäu vaø baèng kinh nghieäm. Tuy vaäy , ñoà aùn coâng ngheä cheá taïo maùy naøy ñöôïc thöïc hieän laàn ñaàu tieân , neân khoâng theå traùnh khoûi caùc sai soùt trong quaù trình tính toaùn , thieát keá. Chuùng em mong ñöôïc caùc thaày coâ goùp yù, boå sung kieán thöùc cuõng nhö chæ baûo cho chuùng em ñeå kieán thöùc cuûa chuùng em ngaøy caøng phong phuù hôn


Chöông I:

XAÙC ÑÒNH DAÏNG SAÛN XUAÁT :

Khoái löôïng cuûa chi tieát ñöôïc xaùc ñònh :
+ Theå tích cuûa chi tieát : V = 0,063 dm3
+ Khoái löôïng rieâng cuûa gang xaùm :  = 7,852 Kg/dm3
Khoái löôïng chi tieát laø :
m = V  = 0,063 7,852 10 = 4,95 Kg
Saûn luôïng chi tieát caàn cheá taïo trong moät naêm:

Trong ñoù:
- N0 - chieác, laø soá saûn phaåm trong moät naêm, theo ñeà baøi yeâu caàu N0 = 5.000 chieác
- m - soá löôïng chi tieát nhö nhau trong moät saûn phaåm, choïn m = 1
-  - soá % döï tröõ laøm phuï tuøng cho chi tieát maùy noùi treân daønh laøm phuï tuøng, choïn  =15%
-  - soá % chi tieát pheá phaåm trong quaù trình cheá taïo, choïn  = 4%

= 5980 chieác/naêm
Theo [1, baûng 2.1, trang 24], daïng saûn xuaát laø haøng loaït vöøa.
 Daïng saûn xuaát cuûa chi tieát laø daïng saûn xuaát haøng loaït vöøa, ñaëc tröng cho daïng saûn xuaát naøy laø:
+ Deã söû duïng thieát bò maùy coâng cuï vaïn naêng
+ Caùc loaït saûn phaåm coù theå saûn xuaát theo chu kì
+ Deã ñieàu chænh maùy töï ñoäng ñaït kích thöôùc
+ Söû duïng tay ngheà coâng nhaân coù nhieàu baäc thôï phuø hôïp vôùi nhieàu nguyeân coâng
Ñeå ñaït ñöôïc daïng saûn xuaát haøng loaït vöøa haøng naêm nhaø saûn xuaát phaûi saûn xuaát töø 1500…100000 chi tieát.


Chöông II:

PHAÂN TÍCH CHI TIEÁT GIA COÂNG.

1. Coâng duïng cuûa chi tieát :
Laø chi tieát duøng trong saûn xuaát nhaèm ñeå ñôõø chi tieát maùy. Ñeå laøm ñöôïc vieäc ñoù, noù ñöôïc thieát keá ñeå ñôõ, ñònh vò vaø giöõ chi tieát nhaèm ñaûm baûo khi laøm vieäc vôùi sai soá trong phaïm vi cho pheùp.
Ñaây laøø moät chi tieát daïng caøng, do ñoù noù phaûi tuaân thuû theo caùc qui taéc gia coâng cuûa chi tieát daïng caøng.

2. Ñieàu kieän laøm vieäc :
Chi tieát laøm vieäc phaûi ñaûm baûo ñoä cöùng vöõng vaø vò trí giöõa caùc loãã.

3. Yeâu caàu kyõ thuaät :
Ñoä song song giöõa caùc loã quan troïng laø 0,05
Caáp chính xaùc cuûa loã laø 8
Caáp chính xaùc cuûa loã laø 8
Ñoä nhaùm cuûa loã laø Ra = 2,5
Ñoä nhaùm cuûa loã laø Ra = 2,5
Ñoä nhaùm caùc beà maët chính laø Rz = 20
Caùc beà maët coøn laïi ñaït Rz = 40

4. Vaät lieäu chi tieát :
Vaät lieäu chi tieát laø gang xaùm GX 15-32 coù :
Ñoä beàn keùo : 150 N/mm2.
Ñoä beàn uoán : 320 N/mm2.
Ñoä raén : HB = 163  229


Chöông III:

CHOÏN DAÏNG PHOÂI VAØ PHÖÔNG PHAÙP CHEÁ TAÏO PHOÂI.

3. CHOÏN PHOÂI VAØ PHÖÔNG PHAÙP CHEÁ TAÏO PHOÂI
3.1 Daïng phoâi:
Trong gia coâng cô khí caùc daïng phoâi coù theå laø: phoâi ñuùc, reøn, daäp, caùn.
Xaùc ñònh loaïi vaø phöông phaùp cheá taïo phoâi phaûi nhaèm muïc ñích baûo ñaûm hieäu quaû kinh teá – kyõ thuaät chung cuûa quy trình cheá taïo chi tieát, ñoàng thôøi toång phí toån cheá taïo chi tieát keå töø coâng ñoaïn cheá taïo phoâi cho tôùi coâng ñoaïn gia coâng chi tieát phaûi thaáp nhaát.
Khi xaùc ñònh loaïi phoâi vaø phöông phaùp cheá taïo phoâi cho chi tieát ta caàn phaûi quan taâm ñeán ñaëc ñieåm veà keát caáu vaø yeâu caàu chòu taûi khi laøm vieäc cuûa chi tieát (hình daïng, kích thöôùc, vaät lieäu, chöùc naêng, ñieàu kieän laøm vieäc…)
Saûn löôïng haøng naêm cuûa chi tieát
Ñieàu kieän saûn xuaát thöïc teá xeùt veà maët kyõ thuaät vaø toå chöùc saûn xuaát (khaû naêng veà trang thieát bò, trình ñoä kyõ thuaät cheá taïo phoâi…)
Maëc khaùc khi xaùc ñònh phöông aùn taïo phoâi cho chi tieát ta caàn quan taâm ñeán ñaëc tính cuûa caùc loaïi phoâi vaø löôïng dö gia coâng öùng vôùi töøng loaïi phoâi. Sau ñaây laø moät vaøi neùt veà ñaëc tính quan troïng cuûa caùc loaïi phoâi thöôøng ñöôïc söû duïng:
° Phoâi ñuùc:
Khaû naêng taïo hình vaø ñoä chính xaùc cuûa phöông phaùp ñuùc phuï thuoäc vaøo caùch cheá taïo khuoân,coù theå ñuùc ñöôïc chi tieát coù hình daïng töø ñôn giaûn ñeán phöùc taïp (chi tieát cuûa ta coù hình daïng khaù phöùc taïp) . Phöông phaùp ñuùc vôùi caùch laøm khuoân theo maãu goã hoaëc döôõng ñôn giaûn cho ñoä chính xaùc cuûa

phoâi ñuùc thaáp. Phöông phaùp ñuùc aùp löïc trong khuoân kim loaïi cho ñoä chính xaùc vaät ñuùc cao. Phöông phaùp ñuùc trong khuoân caùt, laøm khuoân thuû coâng coù phaïm vi öùng duïng roäng, khoâng bò haïn cheá bôûi kích thöôùc vaø khoái löôïng vaät ñuùc, phí toån cheá taïo phoâi thaáp,tuy nhieân naêng suaát khoâng cao. Phöông phaùp ñuùc aùp löïc trong khuoân kim loaïi coù phaïm vi öùng duïng heïp hôn do bò haïn cheá veà kích thöôùc vaø khoái löôïng vaät ñuùc, phí toån cheá taïo khuoân cao vaø giaù thaønh cheá taïo phoâi cao,tuy nhieân phöông phaùp naøy laïi coù naêng suaát cao thích hôïp cho saûn suaát haøng loaït vöøa.
° Phoâi reøn:
Phoâi töï do vaø phoâi reøn khuoân chính xaùc thöôøng ñöôïc aùp duïng trong ngaønh cheá taïo maùy. Phoâi reøn töï do coù heä soá dung sai lôùn, cho ñoä beàn cô tính cao, phoâi coù tính deûo vaø ñaøn hoài toát. Ôû phöông phaùp reøn töï do, thieát bò, duïng cuï cheá taïo phoâi laø vaïn naêng, keát caáu ñôn giaûn,nhöng phöông phaùp naøy chæ taïo ñöôïc caùc chi tieát coù hình daïng ñôn giaûn ,naêng suaát thaáp. Reøn khuoân coù ñoä chính xaùc cao hôn,naêng suaát cao nhöng phuï thuoäc vaøo ñoä chính xaùc cuûa khuoân .Maët khaùc khi reøn khuoân phaûi coù khuoân chuyeân duøng cho töøng loaïi chi tieát do ñoù phí toån taïo khuoân vaø cheá taïo phoâi cao. Phöông phaùp naøy khoù ñaït ñöôïc caùc kích thöôùc vôùi caáp chính xaùc 7-8 ôû nhöõng chi tieát coù hình daïng phöùc taïp.
° Phoâi caùn:
Coù proâfin ñôn giaûn, thoâng thöôøng laø troøn, vuoâng, luïc giaùc, laêng truï vaø caùc thanh hình khaùc nhau, duøng ñeå cheá taïo caùc truïc trôn, truïc baäc coù ñöôøng kính ít thay ñoåi, hình oáng, oáng vaït, tay gaït, truïc then, maët bít. Phoâi caùn ñònh hình phoå bieán thöôøng laø caùc loaïi theùp goùc, theùp hình I, U, V… ñöôïc duøng nhieàu trong caùc keát caáu laép. Phoâi caùn ñònh hình cho töøng lónh vöïc rieâng, ñöôïc duøng ñeå cheá taïo caùc loaïi toa taøu, caùc maùy keùo, maùy naâng chuyeån… Phoâi caùn oáng duøng cheá taïo caùc chi tieát oáng, baïc oáng, then hoa, tang troáng, caùc truï roãng… Cô tính cuûa phoâi caùn thöôøng cao, sai soá kích thöôùc cuûa phoâi caùn thöôøng thaáp, ñoä chính xaùc phoâi caùn coù theå ñaït töø 912. Phoâi caùn ñöôïc duøng hôïp lyù trong tröôøng hôïp sau khi caùn khoâng caàn phaûi gia coâng cô tieáp theo, ñieàu ñoù ñaëc bieät quan troïng khi cheá taïo caùc chi tieát baèng theùp vaø hôïp kim khoù gia coâng, ñaét tieàn.
=>Chi tieát giaù ñaãõn höôùng coù hình daïng khaù phöùc taïp vaø coù moät soá maët coù ñoä chính xaùc kích thöôùc khaù cao (caáp 7-Cool,neân ta khoâng duøng phöông phaùp caùn ñeå taïo phoâi.
Ngoaøi ra trong thöïc teá saûn xuaát ngöôøi ta coøn duøng phoâi haøn nhöng ôû quy moâ saûn xuaát nhoû ñôn chieác.
 Choïn phoâi
Döïa vaøo ñaëc ñieåm cuûa caùc phöông phaùp taïo phoâi ôû treân, ta choïn phöông phaùp ñuùc vì:
+ Hình daïng cuûa chi tieát kha phöùc taïp caùc phöông phaùp khaùc khoâng theå thöïc hieän ñöôïc
+ Giaù thaønh cheá taïo vaät ñuùc reû
+ Thieát bò ñaàu tö ôû phöông phaùp naøy töông ñoái ñôn giaûn,cho neân ñaàu tö thaáp
+ Phuø hôïp vôùi saûn xuaát haøng loaït vöøa
+ Ñoä nhaùm beà maët, ñoä chính xaùc sau khi ñuùc coù theå chaáp nhaän ñeå coù theå tieáp tuïc gia coâng tieáp theo
+ Vaät lieäu laøm chi tieát laø gang xaùm GX 15 – 32 coù tính ñuùc toát.1.1 Daïng phoâi :
Chi tieát daïng caøng, vaät lieäu cheá taïo chi tieát laø gang xaùm GX 15-32, ñaëc tröng cô hoïc laø doøn, chòu neùn toát neân deã bò moõi do keùo. Gang laø vaät lieäu thích hôïp vôùi phöông phaùp ñuùc, hình daïng cuûa phoâi ñuùc coù theå phöùc taïp, kích thöôùc baát kyø, saûn löôïng coù theå raát lôùn … neân choïn daïng phoâi laø phoâi ñuùc.
1.2 Vaät lieäu :
Gang xaùm GX 15-32 laø soá hieäu gang xaùm coù cô tính trung bình (thöôøng coù neàn kim loaïi peùclít – ferít vôùi caùc taám grafít töông ñoái thoâ) ñeå laøm caùc chi tieát chòu taûi trung bình vaø chòu maøi moøn ít.

Thaønh phaàn hoùa hoïc cuûa gang xaùm GX 15-32 :
C Si Mn P S
2,8  3,5% 1.5  3% 0,5  1% 0,1  0,2% 0,1  0,12%
Coâng duïng : Gang coù cô tính toång hôïp khoâng cao baèng theùp nhöng coù tính ñuùc toát, gia coâng caét goït deã daøng, cheá taïo ñôn giaûn vaø giaù thaønh reõ.
Cô tính cuûa gang xaùm GX 15-32 :
Soá hieäu gang Giôùi haïn beàn keùo N/mm2 Ñoä giaûn daøi
 (%) Giôùi haïn beàn uoán N/mm2 Ñoä voõng uoán theo khoaûng caùch truïc
600 300 Giôùi haïn beàn neùn N/mm2 Ñoä cöùng HB Daïng grafít
GX 15-32 150 0,5 320 8 2,5 600 163-229 Taám thoâ2. Choïn phöông phaùp cheá taïo phoâi :
Vì daïng saûn xuaát laø haøng loaït vöøa vaø vaät lieäu chi tieát laø gang xaùm GX15-32 duøng phöông phaùp ñuùc trong khuoân caùt maãu kim loaïi, laøm khuoân baèng maùy, vôùi caáp chính xaùc II. Loaïi phoâi naøy coù caáp chính xaùc kích thöôùc laø IT16 (theo taøi lieäu HDTK ÑAMH CNCTM, trang 27).


Chöông IV:

CHOÏN TIEÁN TRÌNH GIA COÂNG CAÙC BEÀ MAËT CUÛA PHOÂI.

Caùc beà maët cuûa phoâi ñöôïc ñaùnh soá nhö sau :

Phaân tích vaø choïn phöông phaùp gia coâng caùc beà maët :

- Beà maët 11; 17 :
+ Daïng beà maët : maët phaúng
+ Yeâu vaàu ñoä nhaùm : Rz = 20 m
+ Kích thöôùc töông quan nhau 22 mm.
Phöông phaùp gia coâng laø : PHAY.

Phöông phaùp
gia coâng Caáp chính xaùc Ñoä nhaùm beà maët
Kinh teá Ñaït ñöôïc Ra(m )
PHAY MAËT ÑAÀU Thoâ 12 - 14 - 6,3 - 12,5
Tinh 11 10 3,2 - 6,3
Moûng 8 - 9 6 - 7 0,8 - 1,6

- Beà maët 14; 16 :
+ Loaïi beà maët : loã 23 thoâng
+ Ñoä nhaùm : Rz 20
Choïn phöông phaùp gia coâng : KHOEÙT- Beà maët 15 :
+ Loaïi beà maët : raõnh 29
Choïn phöông phaùp gia coâng : TIEÄN RAÕNH

- Beà maët 12 :
+ Loaïi beà maët : loã 40 khoâng thoâng
+ Ñoä nhaùm : Ra=2,5m
Choïn phöông phaùp gia coâng : TIEÄN

Phöông phaùp gia coâng Caáp chính xaùc Ñoä nhaùm
Kinh teá Ñaït ñöôïc Ra(m )
TIEÄN Thoâ 12 - 14 25 - 100
Baùn tinh 12 - 14 6,3 – 12,5 6,3 – 12,5
Tinh 7 - 9 6 1,6 - 3,2

-Beà maët 6, 21 ;
+ Loaïi beà maët : maët phaúng
+ Yeâu caàu ñoä nhaùm : Rz = 20 m
Do ñoù coù theå gia coâng baèng caùc phöông phaùp : PHAY.

Phöông phaùp gia coâng Caáp chính xaùc Ñoä nhaùm beà maët
Kinh teá Ñaït ñöôïc Ra(m )
PHAY MAËT ÑAÀU Thoâ 12 - 14 - 6,3 - 12,5
Tinh 11 10 3,2 - 6,3
Moûng 8 - 9 6 - 7 0,8 - 1,6

-Beà maët 9, 18 ;
+ Loaïi beà maët : maët phaúng
+ Yeâu caàu ñoä nhaùm : Rz = 20 m
Do ñoù coù theå gia coâng baèng caùc phöông phaùp : PHAY.

Phöông phaùp gia coâng Caáp chính xaùc Ñoä nhaùm beà maët
Kinh teá Ñaït ñöôïc Ra(m )
PHAY MAËT ÑAÀU Thoâ 12 - 14 - 6,3 - 12,5
Tinh 11 10 3,2 - 6,3
Moûng 8 - 9 6 - 7 0,8 - 1,6


-Beà maët 1, 5 :
+ Loaïi beà maët : maët phaúng
+ Yeâu caàu ñoä nhaùm : Rz = 20 m
Do ñoù coù theå gia coâng baèng caùc phöông phaùp : PHAY.

Phöông phaùp gia coâng Caáp chính xaùc Ñoä nhaùm beà maët
Kinh teá Ñaït ñöôïc Ra(m )
PHAY MAËT ÑAÀU Thoâ 12 - 14 - 6,3 - 12,5
Tinh 11 10 3,2 - 6,3
Moûng 8 - 9 6 - 7 0,8 - 1,6

- Beà maët 19; 8 :
+ Loaïi beà maët : loã 11 thoâng
+ Ñoä nhaùm : Ra 2,5
+ Kích thöôùc töông quan vôùi loã soá 9 laø
Choïn phöông phaùp gia coâng : KHOAN ,KHOEÙT.

Phöông phaùp gia coâng Caáp chính xaùc Ñoä nhaùm
Kinh teá Ñaït ñöôïc Ra (m )
KHOAN d<15 mm 12 - 14 10 - 11 6,3 - 12,5
d>15 mm 12 - 14 10 - 11 12,5 - 25
DOA B.tinh 9 -10 8 6,3 – 12,5
Tinh 7 -8 1,6 - 2,2

- Beà maët 2, 3, 4:
+ Loaïi beà maët : loã ren M6 thoâng
Choïn phöông phaùp gia coâng : KHOAN; TAROÂ .

Phöông phaùp gia coâng Caáp chính xaùc Ñoä nhaùm
Kinh teá Ñaït ñöôïc Ra (m )
KHOAN d<15 mm 12 - 14 10 - 11 6,3 - 12,5
d>15 mm 12 - 14 10 - 11 12,5 - 25
- Beà maët 10:
+ Loaïi beà maët : loã ren M10 thoâng
Choïn phöông phaùp gia coâng : KHOAN; TAROÂ.

- Beà maët 7; 20:
+ Loaïi beà maët : loã ren M4 thoâng
Choïn phöông phaùp gia coâng : KHOAN; TAROÂ
 TOÅNG HÔÏP VIEÄC PHAÂN TÍCH VAØ CHOÏN LÖÏA PHÖÔNG PHAÙP GIA COÂNG TA CHOÏN RA TRÌNH TÖÏ GIA COÂNG VAØ SÔ ÑOÀ ÑÒNH VÒ NHÖ SAU:
Phöông aùn 1
STT Nguyeân coâng Beà maët gia coâng Beà maët ñònh vò Maùy Ghi chuù
1 Phay thoâ + tinh 11 17, ngoaøi Maùy phay ñöùng 6H82

2 Phay thoâ + tinh 17 11, ngoaøi Maùy phay ñöùng 6H82

3 Khoan, doa 8,19 16, 14 Maùy khoan ñöùng 2A135
4 Tieän 15 11, 16 Maùy tieän T616
5 Tieän 13 11, 16 Maùy tieän T616
6 Tieän 12 11, 16 Maùy tieän T616 Gheùp dao
7 Phay thoâ + tinh 1 17,12, ngoaøi Maùy phay ñöùng 6H82
8 Phay thoâ + tinh 5 17,12, ngoaøi Maùy phay ñöùng 6H82
9 Phay thoâ 9,18 17,12, 1 Maùy phay ñöùng 6H82 Gheùp dao
10 Phay tinh 9, 18 17,12, 1 Maùy phay ñöùng 6H82 Gheùp dao
11 Khoan, taroâ 7, 20 11, 12, 5 Maùy khoan ñöùng 2A135
12 Khoan, taroâ 2, 3, 4 11, 12, 8 Maùy khoan ñöùng 2A135
13 Khoan, taroâ 10 11, 12, 8 Maùy khoan ñöùng 2A135


Phöông aùn 2
STT Nguyeân coâng Beà maët gia coâng Beà maët ñònh vò Maùy Ghi chuù
1 Phay thoâ 11,17 1, 6, 21 Maùy phay ñöùng 6H82
2 Khoan, khoeùt 14, 16 11, 1 ngoaøi Maùy khoan ñöùng
2A135
3 Phay thoâ + tinh 1 6,4,10 Maùy phay ñöùng 6H82
4 Phay thoâ
+ tinh 5 14, 16, 11 Maùy phay ñöùng
6H82
5 Phay tinh 11,17 1, 6, 21 Maùy phay ñöùng 6H82
6 Phay thoâ 9, 18 1, 11, 14 Maùy phay ñöùng
6H82 Gheùp dao
7 Phay tinh 9, 18 1, 11, 14 Maùy phay ñöùng
6H82 Gheùp dao
8 Phay thoâ
+ tinh 6, 21 1, 14, 9 Maùy phay ñöùng
6H82
9 Khoan, doa 8, 19 11, 14, 1 Maùy khoan ñöùng
10 Khoan, taroâ 7, 20 1, 9, 14 Maùy khoan ñöùng
2A135
11 Khoan, taroâ 2, 3, 4 11, 14, 1 Maùy khoan ñöùng
2A135 Phaân ñoä
12 Tieän 15 8, 9, ngoaøi Maùy tieän T616 Gheùp dao
13 Tieän 13 8, 9, ngoaøi Maùy tieän T616
14 Tieän 12 8, 9, ngoaøi Maùy tieän T616
15 Khoan, taroâ 10 11, 12, 8 Maùy khoan ñöùng
2A135

Keát luaän: Choïn phöông aùn 2 vì löôïng dö cuûa phoâi seõ doàn veà phía chaân cuûa chi tieát, vaø seõ bò caét ñi ôû laàn phay ñaùy, ñoä chính xaùc vaø caùc yeâu caàu kó thuaät ñöôïc ñaûm baûo deã daøng.


Chöông V:

THIEÁT KEÁ CAÙC NGUYEÂN COÂNG COÂNG NGHEÄ

I. Nguyeân coâng 1 :
Gia coâng maët phaúng 11,17
- Phöông phaùp gia coâng: PHAY
- Ñònh vò:
+ Ñònh vò maët phaúng 1: baèng phieán tyø (khoáng cheá 3 baäc töï do )
+ Ñònh vò maët phaúng 6, 21: baèng phieán tyø (khoáng cheá 2 baäc töï do )

Do ñoù chi tieát ñöôïc khoáng cheá 5 baäc töï do
- Sô ñoà ñònh vò:

- Maùy gia coâng:
+ Maùy phay ñöùng 6H82
+ Beà maët laøm vieäc cuûa baøn: 320 x 1250 mm2
+ Soá voøng quay cuûa truïc chính (vg/ph) 30 - 1500
+ Coâng suaát ñoäng cô (KW) : 7
+ Löôïng chaïy dao doïc vaø ngang : 19 – 900 mm/ph.
-Duïng cuï caét: Dao phay ñóa löôõi caét baèng theùp gioù:
D = 200 mm
Z = 20 raêng
Chu kì beàn T = 180 (phuùt)
-Dung dòch trôn nguoäi: khan, emunxi
-Duïng cuï kieåm tra: thöôùc caëp caáp chính xaùc 5%.II .Nguyeân coâng 2:
Gia coâng maët 14, 16
- Phöông phaùp gia coâng: KHOEÙT
- Ñònh vò:
+ Ñònh vò maët phaúng: baèng phieán tyø phaúng (khoáng cheá 3 baäc töï do )
+ Ñònh vò maët maët truï ngoaøi baèng coân ñònh vò maët ñaàu (khoáng cheá 2 baäc töï do )
+ Choáng xoay baèng choát truï (khoáng cheá baäc töï do coøn laïi)

Do ñoù chi tieát ñöôïc khoáng cheá 6 baäc töï do
- Sô ñoà ñònh vò:


- Maùy gia coâng:
Maùy khoan ñöùng 2A135
+ Soá voøng quay cuûa truïc chính (vg/ph) 42 - 2000
+ Böôùc tieán truïc chính (mm/vg) 0,1 – 1,4
+ Coâng suaát ñoäng cô (KW) : 6
- Duïng cuï caét:
+ Muõi khoeùt chuoâi coân:
D = 23mm
- Duïng cuï kieåm tra: calíp truï
- Dung dòch trôn nguoäi: khan, emunxin, daàu hoaû

III. Nguyeân coâng 3:
Gia coâng maët phaúng 1
- Phöông phaùp gia coâng: PHAY
- Ñònh vò:
+ Ñònh vò maët phaúng: baèng phieán tyø phaúng (khoáng cheá 3 baäc töï do )
+ Ñònh vò maët truï trong: baèng choát truï ngaén (khoáng cheá 2 baäc töï do )
Do ñoù chi tieát ñöôïc khoáng cheá 5 baäc töï do
- Sô ñoà ñònh vò:

- Maùy gia coâng:
+ Maùy phay ñöùng 6H82
+ Beà maët laøm vieäc cuûa baøn: 320 x 1250 mm2
+ Soá voøng quay cuûa truïc chính (vg/ph) 30 - 1500
+ Coâng suaát ñoäng cô (KW) : 7
+ Löôïng chaïy dao doïc vaø ngang : 19 – 900 mm/ph.
-Duïng cuï caét: Dao phay maët ñaàu löôõi caét baèng theùp gioù:
D = 63 mm
Z = 14 raêng
Chu kì beàn T = 180 (phuùt)
-Dung dòch trôn nguoäi: khan, emunxi
-Duïng cuï kieåm tra: thöôùc caëp caáp chính xaùc 5%.


IV Nguyeân coâng 4:
Gia coâng maët phaúng 5
- Phöông phaùp gia coâng: PHAY
- Ñònh vò:
+ Ñònh vò maët phaúng: baèng phieán tyø phaúng (khoáng cheá 3 baäc töï do )
+ Ñònh vò maët truï trong: baèng choát truï ngaén (khoáng cheá 2 baäc töï do )
Do ñoù chi tieát ñöôïc khoáng cheá 5 baäc töï do
- Sô ñoà ñònh vò:

- Maùy gia coâng:
+ Maùy phay ñöùng 6H82
+ Beà maët laøm vieäc cuûa baøn: 320 x 1250 mm2
+ Soá voøng quay cuûa truïc chính (vg/ph) 30 - 1500
+ Coâng suaát ñoäng cô (KW) : 7
+ Löôïng chaïy dao doïc vaø ngang : 19 – 900 mm/ph.
-Duïng cuï caét: Dao phay maët ñaàu löôõi caét baèng theùp gioù:
D = 63 mm
Z = 14 raêng
Chu kì beàn T = 180 (phuùt)
-Dung dòch trôn nguoäi: khan, emunxi
-Duïng cuï kieåm tra: thöôùc caëp caáp chính xaùc 5%
V Nguyeân coâng 5 :
Gia coâng maët phaúng 11,17
- Phöông phaùp gia coâng: PHAY
- Ñònh vò:
+ Ñònh vò maët phaúng 1: baèng phieán tyø (khoáng cheá 3 baäc töï do )
+ Ñònh vò maët phaúng 6, 21: baèng phieán tyø (khoáng cheá 2 baäc töï do )

Do ñoù chi tieát ñöôïc khoáng cheá 5 baäc töï do
- Sô ñoà ñònh vò:

- Maùy gia coâng:
+ Maùy phay ñöùng 6H82
+ Beà maët laøm vieäc cuûa baøn: 320 x 1250 mm2
+ Soá voøng quay cuûa truïc chính (vg/ph) 30 - 1500
+ Coâng suaát ñoäng cô (KW) : 7
+ Löôïng chaïy dao doïc vaø ngang : 19 – 900 mm/ph.
-Duïng cuï caét: Dao phay ñóa löôõi caét baèng theùp gioù:
D = 200 mm
Z = 20 raêng
Chu kì beàn T = 180 (phuùt)
-Dung dòch trôn nguoäi: khan, emunxi
-Duïng cuï kieåm tra: thöôùc caëp caáp chính xaùc 5%.

VI. Nguyeân coâng 6:
Gia coâng maët phaúng 9,18
- Phöông phaùp gia coâng: PHAY THOÂ
- Ñònh vò:
+ Ñònh vò maët phaúng: baèng phieán tyø phaúng (khoáng cheá 3 baäc töï do )
+ Ñònh vò maët truï trong: baèng choát truï ngaén (khoáng cheá 2 baäc töï do )
Do ñoù chi tieát ñöôïc khoáng cheá 5 baäc töï do
- Sô ñoà ñònh vò:


- Maùy gia coâng:
+ Maùy phay ñöùng 6H82
+ Beà maët laøm vieäc cuûa baøn: 320 x 1250 mm2
+ Soá voøng quay cuûa truïc chính (vg/ph) 30 - 1500
+ Coâng suaát ñoäng cô (KW) : 7
+ Löôïng chaïy dao doïc vaø ngang : 19 – 900 mm/ph.
-Duïng cuï caét: Dao phay ñóa :
D = 110 mm
B = 12
Z = 22 raêng
Chu kì beàn T = 150 (phuùt)
-Dung dòch trôn nguoäi: khan, emunxi
-Duïng cuï kieåm tra: thöôùc caëp caáp chính xaùc 5%.

VII. Nguyeân coâng 7:
Gia coâng maët phaúng 9,18
- Phöông phaùp gia coâng: PHAY TINH
- Ñònh vò:
+ Ñònh vò maët phaúng: baèng phieán tyø phaúng (khoáng cheá 3 baäc töï do )
+ Ñònh vò maët truï trong: baèng choát truï ngaén (khoáng cheá 2 baäc töï do )
Do ñoù chi tieát ñöôïc khoáng cheá 5 baäc töï do
- Sô ñoà ñònh vò:

- Maùy gia coâng:
+ Maùy phay ñöùng 6H82
+ Beà maët laøm vieäc cuûa baøn: 320 x 1250 mm2
+ Soá voøng quay cuûa truïc chính (vg/ph) 30 - 1500
+ Coâng suaát ñoäng cô (KW) : 7
+ Löôïng chaïy dao doïc vaø ngang : 19 – 900 mm/ph.

-Duïng cuï caét: Dao phay ñóa :
D = 110 mm
B = 12
Z = 22 raêng
Chu kì beàn T = 150 (phuùt)
-Dung dòch trôn nguoäi: khan, emunxi
-Duïng cuï kieåm tra: thöôùc caëp caáp chính xaùc 5%.

VIII Nguyeân coâng 8:
Gia coâng maët phaúng 6, 21
- Phöông phaùp gia coâng: PHAY THOÂ + TINH
- Ñònh vò:
+ Ñònh vò maët phaúng: baèng phieán tyø phaúng vaø chi tieát ñeäm (khoáng cheá 4 baäc töï do )
+ Ñònh vò maët truï trong: baèng choát truï ngaén (khoáng cheá 2 baäc töï do )
Do ñoù chi tieát ñöôïc khoáng cheá 6 baäc töï do
- Sô ñoà ñònh vò:


- Maùy gia coâng:
+ Maùy phay ñöùng 6H82
+ Beà maët laøm vieäc cuûa baøn: 320 x 1250 mm2
+ Soá voøng quay cuûa truïc chính (vg/ph) 30 - 1500
+ Coâng suaát ñoäng cô (KW) : 7
+ Löôïng chaïy dao doïc vaø ngang : 19 – 900 mm/ph.
-Duïng cuï caét: Dao phay maët ñaàu löôõi caét baèng theùp gioù:
D = 63 mm
Z = 14 raêng
Chu kì beàn T = 180 (phuùt)
-Dung dòch trôn nguoäi: khan, emunxi
-Duïng cuï kieåm tra: thöôùc caëp caáp chính xaùc 5%.

IX . Nguyeân coâng 9:
Gia coâng maët 8, 19
- Phöông phaùp gia coâng: KHOAN, DOA
- Ñònh vò:
+ Ñònh vò maët phaúng: baèng phieán tyø phaúng (khoáng cheá 3 baäc töï do )
+ Ñònh vò maët maët truï ngoaøi baèng coân ñònh vò maët ñaàu (khoáng cheá 2 baäc töï do )
+ Choáng xoay baèng choát truï (khoáng cheá baäc töï do coøn laïi)

Do ñoù chi tieát ñöôïc khoáng cheá 6 baäc töï do
- Sô ñoà ñònh vò:


- Maùy gia coâng:
Maùy khoan ñöùng 2A135
+ Soá voøng quay cuûa truïc chính (vg/ph) 42 - 2000
+ Böôùc tieán truïc chính (mm/vg) 0,1 – 1,4
+ Coâng suaát ñoäng cô (KW) : 6
- Duïng cuï caét:
+ Muõi khoan ruoät gaø chuoâi coân:
D = 10 mm
+ Chu kì beàn 25 phuùt
+ Muõi doa coân theùp gioù:
D = 11 mm
- Dung dòch trôn nguoäi: khan, emunxin, daàu hoaû

X Nguyeân coâng 10:
Gia coâng maët 7, 20
- Phöông phaùp gia coâng: KHOAN, TAROÂ
- Ñònh vò:
+ Ñònh vò maët phaúng: baèng phieán tyø phaúng (khoáng cheá 3 baäc töï do )
+ Ñònh vò maët maët truï ngoaøi baèng coân ñònh vò maët ñaàu (khoáng cheá 2 baäc töï do )
+ Choáng xoay baèng choát truï (khoáng cheá baäc töï do coøn laïi)
Do ñoù chi tieát ñöôïc khoáng cheá 6 baäc töï do

- Sô ñoà ñònh vò:

- Maùy gia coâng:
Maùy khoan ñöùng 2A135
+ Soá voøng quay cuûa truïc chính (vg/ph) 42 - 2000
+ Böôùc tieán truïc chính (mm/vg) 0,1 – 1,4
+ Coâng suaát ñoäng cô (KW) : 6
- Duïng cuï caét:
+ Muõi khoan ruoät gaø chuoâi coân:
D = 2,6 mm
Chu kì beàn 25 phuùt
+ Muõi taroâ ngaén coù coå duøng cho ren heä meùt :
- Dung dòch trôn nguoäi: khan, emunxin, daàu hoaû

XI. Nguyeân coâng 11:
Gia coâng maët 2, 3, 4
- Phöông phaùp gia coâng: KHOAN, TAROÂ
- Ñònh vò:
+ Ñònh vò maët phaúng: baèng phieán tyø phaúng (khoáng cheá 3 baäc töï do )
+ Ñònh vò maët maët truï ngoaøi baèng coân ñònh vò maët ñaàu (khoáng cheá 2 baäc töï do )
+ Choáng xoay baèng choát truï (khoáng cheá baäc töï do coøn laïi)
Do ñoù chi tieát ñöôïc khoáng cheá 6 baäc töï do
- Sô ñoà ñònh vò:


- Maùy gia coâng:
Maùy khoan ñöùng 2A135
+ Soá voøng quay cuûa truïc chính (vg/ph) 42 - 2000
+ Böôùc tieán truïc chính (mm/vg) 0,1 – 1,4
+ Coâng suaát ñoäng cô (KW) : 6
- Duïng cuï caét:
+ Muõi khoan ruoät gaø chuoâi coân:
D = 4 mm
Chu kì beàn 25 phuùt
+ Muõi taroâ ngaén coù coå duøng cho ren heä meùt :
- Dung dòch trôn nguoäi: khan, emunxin, daàu hoaû

XII. Nguyeân coâng 12:
Gia coâng maët 15
- Phöông phaùp gia coâng: TIEÄN
- Ñònh vò:
+ Ñònh vò maët phaúng: baèng phieán tyø phaúng (khoáng cheá 3 baäc töï do )
+ Ñònh vò maët maët trụ trong baèng choát truï ngaén (khoáng cheá 2 baäc töï do)
+ Ñònh vò baèng khoái V di ñoäng (khoáng cheá 1 baäc töï do coøn laïi)
Do ñoù chi tieát ñöôïc khoáng cheá 6 baäc töï do
- Sô ñoà ñònh vò:

- Maùy gia coâng:
Maùy tieän T616
+ Chieàu cao taâm : 160 mm. Khoaûng caùch giöõa hai muõi taâm : 750 mm.
+ Soá voøng quay cuûa truïc chính (vg/ph) 44 - 1980
+ Löôïng chaïy dao doïc 0,07 – 1,07 mm/vg
+ Coâng suaát ñoäng cô (KW) : 4,5
- Duïng cuï caét:
+ Dao tieän laép gheùp
- Dung dòch trôn nguoäi: nöôùc xoâña, emunxin, khan.

XIII. Nguyeân coâng 13:
Gia coâng maët 13
- Phöông phaùp gia coâng: TIEÄN
- Ñònh vò:
+ Ñònh vò maët phaúng: baèng phieán tyø phaúng (khoáng cheá 3 baäc töï do )
+ Ñònh vò maët maët trụ trong baèng choát truï ngaén (khoáng cheá 2 baäc töï do)
+ Ñònh vò baèng khoái V di ñoäng (khoáng cheá 1 baäc töï do coøn laïi)

Do ñoù chi tieát ñöôïc khoáng cheá 6 baäc töï do
- Sô ñoà ñònh vò:

- Maùy gia coâng:
Maùy tieän T616
+ Chieàu cao taâm : 160 mm. Khoaûng caùch giöõa hai muõi taâm : 750 mm.
+ Soá voøng quay cuûa truïc chính (vg/ph) 44 - 1980
+ Löôïng chaïy dao doïc 0,07 – 1,07 mm/vg
+ Coâng suaát ñoäng cô (KW) : 4,5
- Duïng cuï caét:
+ Dao tieän loã
- Dung dòch trôn nguoäi: nöôùc xoâña, emunxin, khan.


XIV. Nguyeân coâng 14:
Gia coâng maët 12
- Phöông phaùp gia coâng: TIEÄN
- Ñònh vò:
+ Ñònh vò maët phaúng: baèng phieán tyø phaúng (khoáng cheá 3 baäc töï do )
+ Ñònh vò maët maët trụ trong baèng choát truï ngaén (khoáng cheá 2 baäc töï do)
+ Ñònh vò baèng khoái V di ñoäng (khoáng cheá 1 baäc töï do coøn laïi)

Do ñoù chi tieát ñöôïc khoáng cheá 6 baäc töï do
- Sô ñoà ñònh vò:

- Maùy gia coâng:
Maùy tieän T616
+ Chieàu cao taâm : 160 mm. Khoaûng caùch giöõa hai muõi taâm : 750 mm.
+ Soá voøng quay cuûa truïc chính (vg/ph) 44 - 1980
+ Löôïng chaïy dao doïc 0,07 – 1,07 mm/vg
+ Coâng suaát ñoäng cô (KW) : 4,5
- Duïng cuï caét:
+ Dao tieän loã.
- Dung dòch trôn nguoäi: nöôùc xoâña, emunxin, khan.

XV. Nguyeân coâng 15:
Gia coâng maët 10
- Phöông phaùp gia coâng: KHOAN, TAROÂ
- Ñònh vò:
+ Ñònh vò maët phaúng: baèng phieán tyø phaúng (khoáng cheá 3 baäc töï do )
+ Ñònh vò maët maët truï ngoaøi baèng coân ñònh vò maët ñaàu (khoáng cheá 2 baäc töï do )
+ Choáng xoay baèng choát truï (khoáng cheá baäc töï do coøn laïi)
Do ñoù chi tieát ñöôïc khoáng cheá 6 baäc töï do
- Sô ñoà ñònh vò:


- Maùy gia coâng:
Maùy khoan ñöùng 2A135
+ Soá voøng quay cuûa truïc chính (vg/ph) 42 - 2000
+ Böôùc tieán truïc chính (mm/vg) 0,1 – 1,4
+ Coâng suaát ñoäng cô (KW) : 6
- Duïng cuï caét:
+ Muõi khoan ruoät gaø chuoâi coân:
D = 7 mm
Chu kì beàn 35 phuùt
+ Muõi taroâ ngaén coù coå duøng cho ren heä meùt :
- Dung dòch trôn nguoäi: khan, emunxin, daàu hoaûCHÖÔNG VI:

TÍNH LÖÔÏNG DÖ GIA COÂNG BAÈNG PHÖÔNG PHAÙP PHAÂN TÍCH . TRA LÖÔÏNG DÖ CAÙC BEÀ MAËT COØN LAÏI

I. Tính löôïng dö baèng phöông phaùp phaân tích cho maët 6 :
Trình töï gia coâng goàm caùc böôùc :
Trình töï gia coâng CCX Rz
h
Taøi lieäu
0. Phoâi 16 200 300 [2, baûng 3-65& 3-66,trang235]
1. Phay thoâ maët 6 13 100 100 [2, baûng 3-69,trang237]
2. Phay tinh maët 6 11 20 20 [2, baûng 3-69,trang237]

Coâng thöùc tính löôïng dö cho maët phaúng:
[1, ct 2.4, trang 55]
Trong ñoù:
Zimin : löôïng dö beù nhaát cuûa böôùc coâng ngheä thöù i(m)
hi-1 : chieàu saâu lôùp bieán cöùng ôû böôùc gia coâng saùt tröôùc ñeå laïi (m)
i-1 : sai leäch khoâng gian cuûa beà maët cho tröôùc nguyeân coâng saùt tröôùc ñeå laïi (m)
i : sai soá gaù ñaët phoâi (m)
Tính toaùn:
Sai leäch khoâng gian  =
Trong ñoù:
laø sai soá do cong veânh beà maët gia coâng, ñöôïc tính theo coâng thöùc


Trong ñoù:
laø ñoä cong veânh ñôn vò = 1
l laø chieàu daøi chi tieát l = 59 mm

laø ñoä song song giöõa beà maët gia coâng vaø maët phaúng chuaån = 0
Vaäy  =
Sai leäch khoâng gian coøn laïi sau thoâ

Sai leäch khoâng gian coøn laïi sau tinh

Sai soá gaù ñaët :
Trong ñoù:
Sai soá ñoà gaù =0 (raát nhoû neân coù theå boû qua)
Sai soá keïp chaët: (Do phöông löïc keïp vuoâng goùc vôùi phöông gia coâng)
Sai soá chuaån c = 0 do chuaån thieát keá truøng vôùi chuaån coâng ngheä
Vaäy
Löôïng dö cho böôùc phay thoâ

Löôïng dö cho böôùc phay tinh:

Kích thöôùc trung gian ñöôïc tính nhö sau:
- Kích thöôùc beù nhaát cuûa chi tieát
a2min= 22 - 0,21 = 21,79 (mm)
- Kích thöôùc trung gian beù nhaát cho böôùc phay tinh:
a1min = a2min + Z2min= 21,79 + 0,204= 21,994 (mm)
- Kích thöôùc trung gian beù nhaát cho böôùc phay thoâ:
a0min = a1min + Z1min= 21,994 + 0,559 =22,553 (mm)
Dung sai kích thöôùc maët 6 tra ñöôïc nhö sau :
Trình töï gia coâng Dung sai
CCX Taøi lieäu
0. Phoâi 1300 16 [1, PL17, trang 159]

1. Phay thoâ maët 6 520 14 [1, PL17, trang 159]

2. Phay tinh maët 6 210 12 [1, PL17, trang 159]


Qui troøn vaø tính kích thöôùc lôùn nhaát, nhoû nhaát cuûa caùc böôùc:
+Phoâi:
a0min = 22,55 (mm) a0max = a0min +  0 = 22,55 +1,3= 23,85 (mm)
+Phay thoâ:
a1min = 22,0 (mm)  a1max = a1min +  1 = 22 + 0,52 = 22,52 (mm)
+Phay tinh:
a2min = 21,79 (mm)  a2max = a2min +  2 = 21,79 + 0,21 = 22 (mm)
Löôïng dö trung gian beù nhaát vaø lôùn nhaát cuûa caùc böôùc:
- Phay thoâ :
Z1min = a0min – a1min= 22,55 – 21,99 = 0,56 (mm)
Z1max = a0max – a1max=23,85 – 22,52 = 1,33 (mm)
- Phay tinh:
Z2min = a1min – a2min= 21,99 – 21,79 = 0,2 (mm)
Z2max = a1max – a2max=22,52 – 22 = 0,52 (mm)

Löôïng dö toång coäng lôùn nhaát vaø beù nhaát:
Zomax = = 1,33 + 0,52 = 1,85 (mm)
Z0min = = 0,56 + 0,2 = 0,76 (mm)
Thöû laïi keát quûa :


Vaäy keát quaû tính toaùn laø ñuùng.
Kích thöôùc theå hieän treân baûn veõ
Phoâi :
Phay tinh: a1 = 22 0,21
Phay tinh: a2 = 22 0,21
Baûng toång keát nguyeân coâng

Trình tö gia coâng maët 6 Caùc yeáu toá taïo thaønh löôïng dö Löôïng dö tính toaùn Zimin (μm) Kích thöôùc tính toaùn (mm) Dung sai δi (mm) Kích thöôùc giôùi haïn (mm) Löôïng dö giôùi haïn (mm)
Rzi
hi ρi εi aimin aimax Zimin Zimax
0. Phoâi 200 300 59 0 23,75 ± 1,3 22,55 23,85
1. Phay thoâ 100 100 3,54 0 559 22,52 ± 0,52 21,99 22,52 0,56 1,33
2. Phay tinh 20 20 1,18 0 204 22 ± 0,21 21,79 22 0,2 0,52
Toång coäng 0,76 1,85
II. Tính löôïng dö baèng phöông phaùp tra baûng cho caùc beà maët coøn laïi

Tính löôïng dö baèng phöông phaùp tra baûng cho maët 14, 16 (NC 3) :
Böôùc
coâng ngheä Caáp
chính xaùc Dung
sai Löôïng dö tra
Zi (mm) Kích thöôùc
trung gian Taøi lieäu tham khaûo
0. Phoâi
1. Khoeùt
16
12
± 1,3
±0,21 3
3
Φ20 ± 1,3
Φ23 ± 0,52
[1, PL17, trang 159]
[1, PL17, trang 159]


Tính löôïng dö baèng phöông phaùp tra baûng cho maët 1 (NC 4) :
Böôùc
coâng ngheä Caáp
chính xaùc Dung
sai Löôïng dö tra
Zi (mm) Kích thöôùc
trung gian Taøi lieäu tham khaûo
0. Phoâi
0. P.thoâ
2. P.tinh 16
14
12 ± 1,3
±0,52
±0,21 3,5
2,5
1 31,5 ± 1,3
29 ± 0,52
28 ± 0,21 [1, PL17, trang 159]
[1, PL17, trang 159]
[1, PL17, trang 159]Tính löôïng dö baèng phöông phaùp tra baûng cho maët 5 (NC 5) :
Böôùc
coâng ngheä Caáp
chính xaùc Dung
sai Löôïng dö tra
Zi (mm) Kích thöôùc
trung gian Taøi lieäu tham khaûo
0. Phoâi
0. P.thoâ
2. P.tinh 16
14
12 ± 1,3
±0,52
±0,21 3
2
1 28 ± 1,3
26 ± 0,52
25 ± 0,21 [1, PL17, trang 159]
[1, PL17, trang 159]
[1, PL17, trang 159]


Tính löôïng dö baèng phöông phaùp tra baûng cho maët 9, 18 (NC 6, 7) :
Böôùc
coâng ngheä Caáp
chính xaùc Dung
sai Löôïng dö tra
Zi (mm) Kích thöôùc
trung gian Taøi lieäu tham khaûo
0. Phoâi
1. P.thoâ
2. P.tinh 16
14
12 ± 1,3
±0,52
±0,21 3
2
1 11 ± 1,3
9 ± 0,52
8 ± 0,21 [1, PL17, trang 159]
[1, PL17, trang 159]
[1, PL17, trang 159]


Tính löôïng dö baèng phöông phaùp tra baûng cho maët 6, 21 (NC Cool :
Böôùc
coâng ngheä Caáp
chính xaùc Dung
sai Löôïng dö tra
Zi (mm) Kích thöôùc
trung gian Taøi lieäu tham khaûo
0. Phoâi
0. P.thoâ
2. P.tinh 16
14
12 ± 2,5
±1,0
±0,4 3
2
1 159 ± 2,5
157 ± 1,0
156 ± 0,4 [1, PL17, trang 159]
[1, PL17, trang 159]
[1, PL17, trang 159]


Tính löôïng dö baèng phöông phaùp tra baûng cho maët 8, 19 (NC 9) :
Böôùc
coâng ngheä Caáp
chính xaùc Dung
sai Löôïng dö tra
Zi (mm) Kích thöôùc
trung gian Taøi lieäu tham khaûo
0. Phoâi
1. Khoan
2. Khoeùt 16
12
8 ±0,21
±0,03 11
10
1 Þ10 ± 0,21
Þ11 ± 0,03 [1, PL17, trang 159]
[1, PL17, trang 159]
[1, PL17, trang 159]

Tính löôïng dö baèng phöông phaùp tra baûng cho maët 7, 20 (NC 10) :
Böôùc
coâng ngheä Caáp
chính xaùc Dung
sai Löôïng dö tra
Zi (mm) Kích thöôùc
trung gian Taøi lieäu tham khaûo
0. Phoâi
1. Khoan
2. Tar oâ 12
±0,1
4
1,3 2
0,7 2
Φ 1,3± 0,1
M4
[1, PL17, trang 159]


Tính löôïng dö baèng phöông phaùp tra baûng cho maët 2, 3, 4 (NC 11) :
Böôùc
coâng ngheä Caáp
chính xaùc Dung
sai Löôïng dö tra
Zi (mm) Kích thöôùc
trung gian Taøi lieäu tham khaûo
0. Phoâi
1. Khoan
2. Tar oâ 12
±0,12
6
2 2
1 2
Φ 4 ± 0,12
M6
[1, PL17, trang 159]


Tính löôïng dö baèng phöông phaùp tra baûng cho maët 15 (NC 12) :
Böôùc
coâng ngheä Caáp
chính xaùc Dung
sai Löôïng dö tra
Zi (mm) Kích thöôùc
trung gian Taøi lieäu tham khaûo
0. Phoâi
1. Tieän
12

3 2
3 2
Φ23 ± 0,21
Φ29 [1, PL17, trang 159]
[1, PL17, trang 159]

Tính löôïng dö baèng phöông phaùp tra baûng cho maët 13 (NC 13) :
Böôùc
coâng ngheä Caáp
chính xaùc Dung
sai Löôïng dö tra
Zi (mm) Kích thöôùc
trung gian Taøi lieäu tham khaûo
0. Phoâi
1. Tieän
12
±0,21
4,5 2
4,5 2
Φ23± 0,21
Φ 34

[1, PL17, trang 159]


Tính löôïng dö baèng phöông phaùp tra baûng cho maët 12 (NC 14) :
Böôùc
coâng ngheä Caáp
chính xaùc Dung
sai Löôïng dö tra
Zi (mm) Kích thöôùc
trung gian Taøi lieäu tham khaûo
0. Phoâi
1. T.thoâ
2.T.b.tinh
3. T.tinh 12
±0,21
±0,52
±0,25
±0,039 3 2
1,5 2
1 2
0,5 2
Φ34± 0,21
Φ37±0,52
Φ39±0,25
Φ40±0,039 [1, PL17, trang 159]
[1, PL17, trang 159]


Tính löôïng dö baèng phöông phaùp tra baûng cho maët 10 (NC 15) :
Böôùc
coâng ngheä Caáp
chính xaùc Dung
sai Löôïng dö tra
Zi (mm) Kích thöôùc
trung gian Taøi lieäu tham khaûo
0. Phoâi
1. Khoan
2. Tar oâ 12 ±0,15
10
3,5 2
1,5 2
Φ7 ± 0,15
M10 [1, PL17, trang 159]
[1, PL17, trang 159]CHÖÔNG VII:

XAÙC ÑÒNH CHEÁ ÑOÄ CAÉT VAØ THÔØI GIAN GIA COÂNG CÔ BAÛN

I. Xaùc ñònh cheá ñoä caét vaø thôøi gian gia coâng cô baûn baèng phöông phaùp phaân tích cho beà maët 11, 17 (nguyeân coâng 1, 5)
a. Chieàu saâu phay t vaø chieàu roäng phay B.
Chieàu saâu caét laáy baèng kích thöôùc trung gian lôùn nhaát
[1, trang 95]
Vaäy: Chieàu saâu caét thoâ maët 6 laø
Chieàu saâu caét tinh maët 6 laø
Chieàu roäng phay B = 59 mm
Ñöôøng kính dao phay maët ñóa D = 200 mm.
Soá raêng Z = 20 raêng [2,baûng 4-84, trang 367]

b. Löôïng chaïy dao S
Löôïng chay dao phuùt ñöôïc tính theo coâng thöùc:
[6,trang 27]
Trong ñoù:
:Löôïng chaïy dao raêng
S:Löôïng chaïy dao voøng
:Löôïng chaïy dao phuùt
n: Soá voøng quay cuûa dao (v/ph)
Z: Soá raêng Z = 20
Phay thoâ baèng dao phay ñóa theùp gioù
Coâng suaát maùy N > 5 kw
Ñoä cöùng vöõng cuûa heä thoáng: trung bình
Löôïng chaïy dao raêng khi phay thoâ = 0,3 mm/r [6,baûng 5-34,trang 29]
Löôïng chaïy dao voøng khi phay thoâ S = = 0,3 20 = 6 mm/v
Löôïng chaïy dao voøng khi phay tinh =1 mm/vg [3, baûng 5-37,trang 31]
Löôïng chaïy dao raêng khi phay tinh = S/ =1/20 = 0,05 mm/r
c . Toác ñoä caét
Toác ñoä caét V ñöôïc tính theo coâng thöùc:
[6,trang 27]
Trong ñoù:
T – chu kyø beàn cuûa dao
Caùc heä soá : öùng vôùi löôõi caét T15K6 [3, baûng 5-39, trang 32]
= 1340
q = 0,2
x = 0,4
y = 0,12
u = 0
p = 0
m = 0,35
Chu kyø beàn dao T=180 ph [3, baûng 5-40, trang 34]
Heä soá ñieàu chænh kv=kmvknvkuv [3, trang 28]
Trong ñoù
kmv: Heä soá phuï thuoäc chaát löôïng beà maët gia coâng
knv:Heä soá phuï thuoäc traïng thaùi beà maët cuûa phoâi
kuv :Heä soá phuï thuoäc vaät lieäu duïng cuï caét
Heä soá phuï thuoäc chaát löôïng beà maët gia coâng:
[3, baûng 5-1, trang 6]
Ñoái vôùi vaät lieäu laø gang xaùm , choïn HB=190 [4, baûng 6.1, trang 167]
Ñoái vôùi theùp gioù nv=0,95 [3, baûng 5-2, trang 6]

Heä soá phuï thuoäc traïng thaùi beà maët cuûa phoâi :knv = 0,6 [3,baûng 5-5, trang 8]
Heä soá phuï thuoäc vaät lieäu duïng cuï caét kuv = 1 [3, baûng 5-6, trang 8]

Vaäy
Vaän toác caét khi phay thoâ maët 6

Vaän toác caét khi phay tinh maët 6

Soá voøng quay cuûa dao
Soá voøng quay cuûa dao khi phay thoâ maët 6

Soá voøng quay cuûa dao khi phay tinh maët 6

Soá voøng quay choïn theo maùy laø: n1 =475 v/ph
n2 =950 v/ph
Toác ñoä caét thöïc teá khi phay thoâ maët 1 :

Toác ñoä caét thöïc teá khi phay tinh maët 1 :

d. Löïc caét Pz
Löïc caét ñöôïc tính theo coâng thöùc
[6,trang 28]
trong ñoù:
Z – soá raêng dao phay
n – soá voøng quay cuûa dao
kmp – heä soá ñieàu chænh cho chaát löôïng beà maët gia coâng
Caùc heä soá: [3, baûng 5-41, trang 34]
cp = 68,2
x = 0,86
y = 0,72
u = 1,0
q = 0,86
w = 0
Heä soá ñieàu chænh cho chaát löôïng beà maët gia coâng [6,baûng 5.9]

Ñoái vôùi vaät lieäu laø gang xaùm, choïn HB=190
[3, baûng 5.9]


Vaäy : löïc caét khi phay thoâ maët 6

Löïc caét khi phay tinh maët 6


e. Moment xoaén cuûa truïc chính maùy
Moment xoaén cuûa truïc chính maùy ñöôïc tính theo coâng thöùc:
[N.m] [6,trang 28]
Moment xoaén cuûa truïc chính maùy khi phay thoâ maët 6
[N.m]
Moment xoaén cuûa truïc chính maùy khi phay tinh maët 6
[N.m]
f. Coâng suaát caét khi phay
Coâng suaát caét ñöôïc tính theo coâng thöùc kW [3, trang 28]
Coâng suaát caét khi phay thoâ maët 6

Coâng suaát caét khi phay tinh maët 6

Coâng suaát caét lôùn nhaát

Vaäy maùy vaãn hoaït ñoäng khoâng ñuû coâng suaát. Ta choïn laïi toác ñoä.


Vaäy : löïc caét khi phay thoâ maët 6

Löïc caét khi phay tinh maët 6

Moment xoaén cuûa truïc chính maùy
Moment xoaén cuûa truïc chính maùy khi phay thoâ maët 6
[N.m]
Moment xoaén cuûa truïc chính maùy khi phay tinh maët 6
[N.m]
Coâng suaát caét ñöôïc tính theo coâng thöùc kW [3, trang 28]
Coâng suaát caét khi phay thoâ maët 6

Coâng suaát caét khi phay tinh maët 6

Coâng suaát caét lôùn nhaát

Vaäy maùy hoaït ñoäng toát .
g. Thôøi gian gia coâng cô baûn
Thôøi gian gia coâng cô baûn ñoái vôùi phöông phaùp phay ñöôïc tính chính xaùc theo coâng thöùc :
[1, trang107, baûng 2.25]
Trong ñoù :
l : chieàu daøi phoâi, mm.
SM : böôùc tieán dao ngang trong moät phuùt.
Thôøi gian gia coâng cô baûn cho böôùc phay thoâ
(phuùt)
Thôøi gian gia coâng cô baûn cho böôùc phay tinh
(phuùt)

II. Xaùc ñònh cheá ñoä caét vaø thôøi gian gia coâng cô baûn baèng phöông phaùp tra baûng cho caùc beà maët coøn laïi
STT
NC Böôùc Chieàu saâu caét
t, mm Löôïng chaïy dao
S, mm/v Vaän toác caét
V, m/ph Soá voøng quay
n, v/ph T.gian g.c cô baûn
T0, ph Ghi chuù
2 Khoeùt 3 0,82 13,72 190 0,106 [3, trang 95, baûng 5-104]
3 P.thoâ 2,5 150 46,29 234 0,34 [3, trang 108, baûng 5-119]
P.tinh 1 190 59,35 300 0,192STT
NC Böôùc Chieàu saâu caét
t, mm Löôïng chaïy dao
S, mm/v Vaän toác caét
V, m/ph Soá voøng quay
n, v/ph T.gian g.c cô baûn
T0, ph Ghi chuù
4 P.thoâ 2 150 46,29 234 0,34 [3, trang 108, baûng 5-119]
P.tinh 1 190 59,35 300 0,192
6 P.thoâ 4 150 32,81 95 0,345 [3, trang 153, baûng 5-170]
7 P.tinh 2 190 40,76 118 0,32 [3, trang 153, baûng 5-170]
8 P.thoâ 2 150 46,29 234 0,15 [3, trang 108, baûng 5-119]
P.tinh 1 190 59,35 300 0,12
9 Khoan 10 0,17 29,83 950 0,15 [3, baûng 5-89, b. 5 -90]
Doa 1 0,82 8,6 250 0,54
10 Khoan 2,6 0,17 7,76 950 0,09 [3, trang 86, baûng 5-89]
Taroâ 0,7 0,7 17,46 1390 0,015
11 Khoan 4 0,17 11,93 950 0,04 [3, trang 86, baûng 5-89]
Taroâ 1 1 26,19 1390 0,04
12 Tieän 3 2
0,13 31,87 350 0,06 [3, baûng 5- 73, b5-73]
13 Tieän 4,5 2
0,1 125,98 1180 0,002 [3, baûng 5- 61, b5-65]
STT
NC Böôùc Chieàu saâu caét
t, mm Löôïng chaïy dao
S, mm/v Vaän toác caét
V, m/ph Soá voøng quay
n, v/ph T.gian g.c cô baûn
T0, ph Ghi chuù
14 T.thoâ 1,5 2
0,24 110,04 950 0,03 [3, trang 53,
baûng 5- 61]
T.b.tinh 1,0 2
0,21 144,50 1180 0,085 [3, baûng 5 - 62, b. 5- 65]
T.tinh 0,5 2
0,12 148,21 1180 0,088
15 Khoan 7 0,22 30,55 1390 0,043 [3, trang 86, baûng 5-89]
Taroâ 1,5 1,5 31,24 995 0,035

CHÖÔNG VII : PHIEÁU TOÅNG HÔÏP NGUYEÂN COÂNG
S
T
T Noäi
dung
böôùc Sô ñoà gaù ñaët Maùy Ñoà
gaù Duïng
cuï Löôïng

trung
gian Kích
thöôùc
trung
gian Chieàu
saâu ×
soá
laàn
caét Böôùc
tieán
dao Vaän
toác
caét Soá
voøng
quay Thôøi
gian
maùy Thôøi
gian
keá
toaùn
Caét Ño Zmax
mm mm t l
S mm/vg V
m/ph n
v/ph TM
ph Tk
ph
1 P.thoâ

Maùy phay
6H82 Vaïn
naêng D.phay
ñóa Thöôùc
keïp
5% 0,559
22,42
± 0,52
1,3 1
150
59,66 95 0,393
0,393

2 Khoeùt
Maùy
khoan
2A135 Chuyeân
duøng Muõi khoeùt
theùp
gioù Calíp
truï 2
1 Þ23
±0,21 1,5 1
0,82 13,72 190 0,106 0,106
3 P.thoâ
Maùy phay
6H82 Vaïn
naêng D.phay
maët ñaàu Thöôùc
keïp
5% 2,5 29
± 0,52 2,5 1
150 46,29 234 0,34 0,34
P.tinh 1 28
± 0,21 1 1
190 59,35 300 0,192 0,192
4 P.tinh
Maùy phay
6H82 Vaïn
naêng D.phay
ñóa Thöôùc
keïp
5% 0,21 22
± 0,21 0,52 1
190 119,4 190 0.311 0,311

S
T
T Noäi
dung
böôùc Sô ñoà gaù ñaët Maùy Ñoà
gaù Duïng
cuï Löôïng

trung
gian Kích
thöôùc
trung
gian Chieàu
saâu ×
soá
laàn
caét Böôùc
tieán
dao Vaän
toác
caét Soá
voøng
quay Thôøi
gian
maùy Thôøi
gian
keá
toaùn
Caét Ño Zmax
mm mm t l
S mm/vg V
m/ph n
v/ph TM
ph Tk
ph
5 P.thoâ
Maùy phay
6H82 Vaïn
naêng D.phay
maët ñaàu Thöôùc
keïp
5% 2 28
± 0,52 2 1
150 46,29 234 0,34 0,34
P.tinh 1 26
± 0,21 1 1
190 59,35 300 0,192 0,192
6 P.thoâ
Maùy phay
6H82 Vaïn
naêng D.phay
maët ñaàu Thöôùc
keïp
5% 2 9
± 0,21 2 1
150 32,81 95 0,345 0,345
7 P.tinh
Maùy phay
6H82 Vaïn
naêng D.phay
maët ñaàu Thöôùc
keïp
5% 1 8
± 0,21 1 1
190 40,76 118 0,32 0,32
8 P.thoâ
Maùy phay
6H82 Vaïn
naêng D.phay
maët ñaàu Thöôùc
keïp
5% 2 156
± 1 2 1
150 46,29 234 0,15 0,15
P.tinh 1 156
± 0,4 1 1
190 59,35 300 0,12 0,12

S
T
T Noäi
dung
böôùc Sô ñoà gaù ñaët Maùy Ñoà
gaù Duïng
cuï Löôïng

trung
gian Kích
thöôùc
trung
gian Chieàu
saâu ×
soá
laàn
caét Böôùc
tieán
dao Vaän
toác
caét Soá
voøng
quay Thôøi
gian
maùy Thôøi gian
keá
toaùn
Caét Ño Zmax mm t l
S
mm/vg V
m/ph n
vg/ph TM
ph Tk
ph
9 Khoan
Maùy
khoan
2A135 Vaïn
naêng D.phay
maët ñaàu Thöôùc
keïp
5% 10 Þ11 0,21 5 2
0,17 29,8 950 0,15 0,15
Doa 1 Þ11 0,21 0,5 2
1,4 8,6 250 0,54 0,54
10 Khoan
Maùy
khoan
2A135 Vaïn
naêng Muõi khoan
Calíp
ren
M4 2,6 Φ 1,3
± 0,1
1.3 2
0,17 7,76 950 0,09 0,09
Taroâ Muõi
taroâ 1,4 M4 0,7 2
0,7 17,46 1390 0,015 0,015
11 Khoan
Maùy
khoan
2A135 Vaïn
naêng Muõi khoan
Calíp
ren
M6 2,6 Φ 4
± 0,1
2 2
0,17 11,93 950 0,04 0,04
Taroâ Muõi
taroâ 1,4 M6 1 2
1 29,19 1390 0,04 0,04
12 Tieän
Maùy
tieän
T616 Chuyeân
duøng Laép
gheùp 6
Φ 4
3 2
0.13 31.87 350 0.06 0.06

S
T
T Noäi
dung
böôùc Sô ñoà gaù ñaët Maùy Ñoà
gaù Duïng
cuï Löôïng

trung
gian Kích
thöôùc
trung
gian Chieàu
saâu ×
soá
laàn caét Böôùc
tieán
dao Vaän
toác
caét Soá
voøng
quay Thôøi
gian
maùy Thôøi gian
keá
toaùn
Caét Ño Zmax mm t l
S
mm/vg V
m/ph n
vg/ph TM
ph Tk
ph
13 Tieän
Maùy
tieän
T616 Chuyeân
duøng Dao
tieän
loã 9 Þ34 4,5 2
0,1 126 1180 0,002 0,002
14 T.thoâ
Maùy
tieän
T616 Chuyeân
duøng Dao
tieän
loã 3 Þ37
±0,52 1,5 2
0,24 110 950 0,03 0,03
Tb.tinh 2 Þ39
±0,52 1 2
0,21 144,5 1180 0,085 0,085
T.tinh 1 Þ40
±0,52 0,5 2
0,12 148,2 1180 0,088 0,088
15 Khoan Maùy
khoan
2A135 Vaïn
naêng Muõi khoan
Calíp
ren
M10 7 Φ 7
± 0,1
3,5 2
0,22 30,55 1390 0,043 0,043
Taroâ Muõi
taroâ 3 M10 1,5 2
1,5 31,24 995 0,035 0,035

CHÖÔNG IX

THIEÁT KEÁ ÑOÀ GAÙ COÂNG NGHEÄ

9.1 Hình thaønh nhieäm vuï thieát keá ñoà gaù:
- Vaán ñeà ñöôïc chuù yù khi thieát keá ñoà gaù laø naêng suaát, chaát löôïng vaø giaù thaønh gia coâng:
+ Ñoà gaù phaûi ñaûm baûo sao cho quaø trình ñònh vò vaø keïp chaët nhanh choùng, ñaûm baûo thôøi gian gia coâng laø ngaén nhaát
+ Ñoà gaù phaûi goùp phaàn ñaûm baûo ñoä chính xaùc gia coâng
+ Giaù thaønh ñoà gaù phaûi reû, keát caáu ñôn giaûn deã cheá taïo vaø laép raùp,vaät lieäu phaûi deã kieám,deã thay theá, söû duïng phaûi deã daøng thuaän tieän
- Ñoà gaù ñöôïc choïn laø ñoà gaù cho nguyeân coâng 3: khoeùt loã Þ23 (maët 14, 16) . Ñaây laø moät ñoà gaù quan troïng vì noù phaûi ñaûm baûo ñoä chính xaùc gia coâng cho maët loã naøy ñeå laøm beà maét ñònh vò cho haàu heát caùc nguyeân coâng sau (chuaån tinh phuï thoáng nhaát).
- Ngoaøi ra ta coøn choïn theâm ñoà gaù ôû nguyeân coâng 12, 13, 14 (maët 12, 13, 15). Ñaây laø beà maët gia coâng baèng phöông phaùp tieän neân caàn ñoà gaù chuyeân duøng.
Ñeå baûo ñaûm trong quaù trình saûn xuaát chi tieát ,trong saûn xuaát haøng loaït vöøa. Ta phaûi duøng ñoà gaù chuyeân duøng phuø hôïp vôùi keát caáu chi tieát nhaèm naâng cao naêng suaát , naâng cao chaát löôïng chi tieát , haï giaù thaønh saûn xuaát chi tieát.
Maët khaùc söû duïng ñoà gaù chuyeân duøng ñeå gia coâng chi tieát ta coøn thu ñöôïc nhieàu lôïi ñieåm hôn ñoà gaù treân maùy vaïn naêng nhö:
• Ñoà gaù chuyeân duøng goùp phaàn ñaûm baûo tính chaát laép raùp saûn phaåm naâng cao trình ñoä gia coâng cô khí trong quaù trình saûn xuaát chi tieát .
• Ñoà gaù chuyeân duøng trang bò cho coâng ngheä nhaèm xaùc ñònh chính xaùc vò trí giöõa vò trí phoâi vaø duïng cuï gia coâng vaø ñoàng thôøi giöõa oån ñònh vò trí ñoù khi gia coâng caùc chi tieát khaùc.
• Ñoà gaù chuyeân duøng laøm taêng khaû naêng laøm vieäc cuûa coâng ngheä, giaûm thôøi gian phuï, gaù ñaët nhanh, giaûm thôøi gian maùy khi gia coâng chi tieát vaø chi phí löông cho baäc thôï vì khoâng caàn baäc thôï cao maø vaãn ñaûm baûo kích
thöôùc gia coâng cuõng nhö hình daùng hình hoïc cuûa chi tieát , trong suoát quaù trình gia chi tieát .

9.2 Noäi dung thieát keá ñoà gaù
1.Thieát keá ñoà gaù cho nguyeân coâng 3
a. Sô ñoà nguyeân lyù ñoà gaù.
ÔÛ nguyeân coâng naøy ta caàn gia coâng loã Þ23 vaø taâm loã phaûi caùch ñeàu ba ñænh cuûa ba maët ngoaøi. Ñoàng thôøi ñoà gaù phaûi ñaûm baûo quaù trình ñònh vò vaø keïp chaët nhanh choùng, chính xaùc. Ta caàn cheá taïo ñoà gaù chuyeân duøng.
Ñeå ñaûm baûo taâm loã caùch ñeàu maët ngoaøi ta choïn coân ñònh vò maët ngoaøi. Chi tieát coøn ñöôïc ñònh vò treân maët phaúng. Ñeå choáng xoay chi tieát ta duøng moät choát truï ñeå choáng xoay.
Vieäc keïp chaët chi tieát ñöôïc thöïc hieân nhôø vaøo phieán daãn treo.

b. Tính toaùn sai soá ñoäng hoïc ñoà gaù
Sai soá gaù ñaët ñöôïc tính theo coâng thöùc sau: (do phöông cuûa caùc sai soá khoù xaùc ñònh ta duøng coâng thöùc coäng vectô)

Sai soá cheá taïo cho pheùp cuûa ñoà gaù [ct]
[ct] =
vôùi :
+ c - sai soá chuaån
c = 0 vì kích thöôùc ñang thöïc hieän laø kích thöôùc coá ñònh (noù chính laø kích thöôùc coá ñònh giöõa coân ñònh vò vaø taâm cuûa muõi khoeùt ).
+ k - sai soá keïp chaët do löïc keïp gaây ra
k = 0 phöông löïc keïp vuoâng goùc phöông kích thöôùc gia coâng
+ m - sai soá moøn do ñoà gaù bò moøn gaây ra
m =

 = heä soá -> laáy  = 0,18
N = 5980 soá löôïng chi tieát gia coâng treân ñoà ga.ù
=> m = = 13,92 m
+ Sai soá ñieàu chænh ñc
Laø sai soá sinh ra trong quaù trình laép raùp vaø ñieàu chænh ñoà gaù. Sai soá ñieàu chænh phuï thuoäc vaøo khaû naêng ñieàu chænh vaø duïng cuï ñöôïc duøng ñeå ñieàu chænh khi laép raùp. Trong thöïc teá khi tính toaùn ñoà gaù ta coù theå laáy ñc = 5 - 10 . Choïn ñc =10 = 0,01mm
+ gd - sai soá gaù ñaët
[gd] = = m, vôùi  :dung sai kích thöôùc cuûa chi tieát
Vaäy sai soá cheá taïo cho pheùp cuûa ñoà gaù
[ct]= m

c. Tính toaùn löïc khi khoeùt
Löïc caét khi khoeùt (löïc caét höôùng truïc)
P0 = [3, trang 21]
+ D = 23 mm - ñöôøng kính muõi khoeùt
+ S = 0,82 mm/vg - löôïng chaïy dao
+ t = 3 mm - chieàu saâu caét
+ Cp = 23,5 [3, trang 25, baûng 5 – 32]
+ x = 1,2 [3, trang 25, baûng 5 – 32]
+ y = 0,4 [3, trang 25, baûng 5 – 32]
+ q = 0 [3, trang 25, baûng 5 – 32]
+ kp = 1 [3, trang 9, baûng 5 – 9]
P0 = (N)
Moâmen xoaén khi khoeùt
Mx = [3, trang 21]
+ D = 23 mm - ñöôøng kính muõi khoeùt
+ S = 0,82 mm/vg - löôïng chaïy dao
+ t = 3 mm - chieàu saâu caét
+ Cp = 0,085 [3, trang 25, baûng 5 – 32]
+ x = 0,75 [3, trang 25, baûng 5 – 32]
+ y = 0,8 [3, trang 25, baûng 5 – 32]
+ q = 0 [3, trang 25, baûng 5 – 32]
+ kp = 1 [3, trang 9, baûng 5 – 9]
Mx = (N.m)
Coâng suaát caét Ne
Ne = (kW)

Sô ñoà phaân tích löïc:


W : löïc keïp.

Ta nhaän thaáy, löïc keïp goàm löïc doïc truïc P0 sinh ra do böôùc tieán cuûa dao (löïc naøy laøm giaûm löïc keïp caàn thieát) vaø löïc P1 sinh ra nhôø loø xo cuûa ñoà ga.ù
Moâmen xoaén Mx laøm cho phoâi coù khuynh höôùng quay quanh taâm muõi khoeùt. Ñeå haïn cheá vieäc phoâi quay ta söû duïng choát truï.
Cô caáu keïp caàn sinh löïc ñeå choáng laïi vieäc chi tieát xoay quanh muõi khoeùt do moâmen xoaén gaây ra. Ta coù :

(N)

Trong ñoù Wmin laø löïc keïp toái thieåu caàn thieát.Vaäy löïc keïp W laø :

Vôùi :
+ K = K0.K1. K2. K3. K4. K5. K6 [3, trang 448]
K0 =1,5 heä soá an toaøn
K1 - heä soá phuï thuoäc tình traïng beà maët cuûa phoâi do vaät lieäu khaùc nhau theo [1, baûng 2.28, trang127] ta coù ñöôïc :
K1 =1 – 1,2 => K1 = 1,2
K2 – heä soá tính ñeán vieäc taêng löïc caét khi dao moøn
K2 =1 (ñoái vôùi gia coâng thoâ)
K3 - heä soá tính ñeán vieäc taêng löïc caét khi maët gia coâng giaùn ñoaïn
K3 = 1 (khi khoâng coù va ñaäp)
K4 –heä soá tính ñeán daïng keïp chaët
K4 =1 (keïp chaët baèng maùy)
K5 – heä soá aûnh höôûng goùc xoay khi keïp chaët baèng tay
K5 =1
K6 – heä soá keå ñeán aûnh höôûng cuûa ñoä lôùn maët tieáp xuùc cuûa phoâi vôùi ñoà gaù
K6 =1
(N)
Löïc keïp caàn thieát cuûa cô caáu keïp
P1 = W – P0
= 642,17 – 397,1 = 245,07 (N)
Ñoä cöùng cuûa loø xo :
(N/mm)

d. Nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa ñoà gaù.
Gaù ñaët chi tieát leân ñoà gaù.
Ñieàu chænh vò trí giöõa taâm loã cuûa phoâi vaø cuûa chi tieát ñeäm sao cho töông ñoái truøng nhau.
Môû maùy gia coâng chi tieát.
Sau khi gia coâng xong, ñöa ñaàu khoan leân, laáy chi tieát ra.
Doïn veä sinh ñoà gaù gia coâng chi tieát tieáp theo.

2. Thieát keá ñoà gaù cho nguyeân coâng 14
a. Sô ñoà nguyeân lyù ñoà gaù.
ÔÛ nguyeân coâng naøy ta caàn gia coâng loã Þ40 vaø taâm loã phaûi caùch taâm maët loã Þ11 khoaûng 106±0,05. Ñoàng thôøi ñoà gaù phaûi ñaûm baûo quaù trình ñònh vò vaø keïp chaët nhanh choùng, chính xaùc.
Chi tieát gia coâng khoâng coù hình daïng troøn xoay neân ta khoâng theå söû duïng caùc loaïi ñoà gaù vaïn naêng treân maùy tieän maø chuùng ta caàn thieát keá ñoà gaù chuyeân duøng.
Ñeå ñònh vò taâm loã ta duøng choát truï Þ23 ñònh vò maët truï trong. Chi tieát coøn ñöôïc ñònh vò treân maët phaúng. Ñeå choáng xoay chi tieát ta duøng khoái V di ñoäng, ngoaøi ra khoái V naøy coøn coù taùc duïng keïp chaët chi tieát.
Vieäc keïp chaët chi tieát ñöôïc thöïc hieân nhôø vaøo ñeäm laät vaø tai hoàng.
Nhö vaäy chi tieát ñöôïc khoáng cheá 6 baäc töï do.

b. Tính toaùn sai soá ñoäng hoïc ñoà gaù
Sai soá gaù ñaët ñöôïc tính theo coâng thöùc sau: (do phöông cuûa caùc sai soá khoù xaùc ñònh ta duøng coâng thöùc coäng vectô)

Sai soá cheá taïo cho pheùp cuûa ñoà gaù [ct]
[ct] =
vôùi :
+ c - sai soá chuaån
c = 0 (vì taâm maët ñònh vò truøng vôùi taâm cuûa maët gia coâng khi laép chaët vôùi moät möùc naøo ñoù).
+ k - sai soá keïp chaët do löïc keïp gaây ra
k = 0 phöông löïc keïp vuoâng goùc phöông kích thöôùc gia coâng
+ m - sai soá moøn do ñoà gaù bò moøn gaây ra
m =
 = heä soá -> laáy  = 0,1
N = 5980 soá löôïng chi tieát gia coâng treân ñoà ga.ù
=> m = = 7,73 m
+ Sai soá ñieàu chænh ñc
Laø sai soá sinh ra trong quaù trình laép raùp vaø ñieàu chænh ñoà gaù. Sai soá ñieàu chænh phuï thuoäc vaøo khaû naêng ñieàu chænh vaø duïng cuï ñöôïc duøng ñeå ñieàu chænh khi laép raùp. Trong thöïc teá khi tính toaùn ñoà gaù ta coù theå laáy ñc = 5 - 10 . Choïn ñc = 8 = 0,008 mm
+ gd - sai soá gaù ñaët
[gd] = m; vôùi  laø dung sai kích thöôùc cuûa chi tieát Vaäy sai soá cheá taïo cho pheùp cuûa ñoà gaù
[ct]= m


c. Tính toaùn löïc khi tieän thoâ
Löïc caét khi tieän
Px,y,z = [3, trang 16]
+ S = 0,24 mm/vg - löôïng chaïy dao
+ t = 1,5 mm - chieàu saâu caét
+ V = 110,04 - vaän toác caét
Löïc caét Px :
+ Cpx = 46 [3, trang 14, baûng 5 – 17]
+ x = 1 [3, trang 14, baûng 5 – 17]
+ y = 0,4 [3, trang 14, baûng 5 – 17]
+ n = 0 [3, tran
cd50ck3
cd50ck3
Tân binh
Tân binh

Tổng số bài viết : 2
Điểm tích cực : 4
Số lần được cảm ơn : 0

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: kho do an ne

Bài gửi by cius0711 on 13/11/11, 03:01 pm

[spoiler]ai giúp mình bài đồ án này với:thiết kế quy trình gia công cốc lót
cius0711
cius0711
Tân binh
Tân binh

Tổng số bài viết : 1
Điểm tích cực : 1
Số lần được cảm ơn : 0

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: kho do an ne

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết